Universitat Rovira i Virgili

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat Rovira i Virgili, amb adreça postal carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, i pàgina web http://www.urv.cat.

2. Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?

L'adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la Universitat Rovira i Virgili és dpd(ELIMINAR)@urv.cat i la seva adreça postal és carrer Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.

3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La URV tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de promoure la difusió de la producció científica i acadèmica en accés obert.

4. Durant quan temps conservem les vostres dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és:

6. A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?

No es contempla la cessió de dades a tercers.

7. Quins son els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la URV estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils. La URV deixarà de tractar les dades quan així ho sol·liciti la persona interessada, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

8. Com podeu exercir els vostres drets?

Podeu exercir els vostres drets mitjançant un escrit adreçat a la Universitat Rovira i Virgili de forma presencial o postal al C/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, o a través del registre electrònic a l'adreça https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

9. Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades de la URV.