Treballs Fi de Màster> Ciències Mèdiques Bàsiques

CRISPR-dCas9 mediated epi-editing and transcriptional regulation in mouse neuroblast and hippocampal neurons

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1382
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1382
 • Autores:

  Torres Ravés, Patricia
 • Otros:

  Palabras clave: epigenómica, CRISPR-dCas9, nanoanticuerpo epigenomics, CRISPR-dCas9, nanobody epigenòmica, CRISPR-dCas9, nanoanticòs
  Título en diferentes idiomas: Edición epigenética y regulación transcripcional mediante el sistema CRISPR-dCas9 en neuroblasto de ratón y neuronas del hipocampo CRISPR-dCas9 mediated epi-editing and transcriptional regulation in mouse neuroblast and hippocampal neurons Edició epigenètica i regulació transcripcional mitjançant el sistema CRISPR-dCas9 en neuroblast de ratolí i neurones hipocampals
  Áreas temàticas: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2022-2023
  Estudiante: Torres Ravés, Patricia
  Departamento: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2023-06-15
  Creditos del TFM: 20
  Director del proyecto: Santafé Martínez, Manuel
  Resumen: In this research project we test a tri-modular toolbox for epi-editing and transcriptional regulation based on the CRISPR-dCas9 technology in combination with nanobodies to induce changes in gene expression. We measure the efficiency of this system coupled to different effector domains to modulate expression of two genes involved in neuronal activity in mouse neuroblast and primary hippocampal cultures. En aquest projecte de recerca es posa a prova una caixa d'eines trimodulars per a l'epí-edició i la regulació transcripcional basada en la tecnologia CRISPR-dCas9 en combinació amb els nanoossos per induir canvis en l'expressió gènica. Mesurem l'eficiència d'aquest sistema acoblat a diferents dominis efectors per modular l'expressió de dos gens implicats en l'activitat neuronal en la neuroblast de ratolí i les cultures d'hipocamp primari.
  Materia: Medicina
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Ciències del sistema Nerviós - Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia, Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació
  Título en la lengua original: CRISPR-dCas9 mediated epi-editing and transcriptional regulation in mouse neuroblast and hippocampal neurons
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-06-23
 • Palabras clave:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Medicina
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar