Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2016-2017

La prova de Flux Lateral aplicada al diagnòstic de Yersinia pestis

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:157
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC157
 • Autores:

  Mackie Sanz, Tania
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2020-02-10
  Idioma: Català
  Resumen: La pesta és una malaltia contagiosa i letal que acaba amb la vida de moltes persones, sobretot del Tercer Mo´n. És necessari un diagno`stic ra`pid i senzill que sigui capac¸ de detectar en una mostra el bacteri causant d'aquesta malaltia. Els avenc¸os cienti´fics han perme`s trobar diferents solucions a aquest problema, entre les quals es tenim les proves de flux lateral. El propo`sit d'aquesta investigacio´ e´s estudiar la viabilitat de les proves de flux lateral, capaces de detectar i identificar la prese`ncia o l'abse`ncia d'una sequ¨e`ncia especi´fica d'ADN del bacteri Yersinia pestis, agent etiolo`gic de la pesta, en una mostra. El resultat final de les pràctiques dutes a terme va ser positiu. Les proves de flux lateral tenen la destresa de detectar en una mostra la presència del bacteri de la pesta. Mitjançant el diagnòstic que es pot derivar d'aquestes proves, econòmiques i assequibles per a qualsevol persona, la gent malalta dels països subdesenvolupats so´n capaces de saber si el seu malestar és degut al bacteri Yersinia pestis i, d'aquesta forma, poder rebre, al més aviat possible, el tractament adequat. L'objectiu principal d'aquest treball és estudiar la viabilitat de les proves de flux lateral (lateral flow assay, LFA) capaces de detectar la presència d'una seqüència específica d'ADN (àcid desoxiribonucleic) del bacteri Yersinia pestis, agent patogen de la pesta. Les LFA es tracten de proves diagnòstiques senzilles, específiques, ràpides, econòmiques i fàcils d'utilitzar, que permeten que qualsevol persona, sense alts nivells de coneixement científic, les pugui utilitzar, i tenen com a objectiu detectar la presència o l'absència d'un determinat anàlit en una mostra. Es va cercar informació en publicacions i articles científics sobre el funcionament i la consistència de l'LFA. També es va fer una recerca de la pesta i del seu agent etiològic, el bacteri Yersinia pestis. Es van dur a terme els experiments i els procediments adequats amb l'Interfibio Group al Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira Virgili per construir i posar en funcionament una prova LFA, per a la qual va ser necessari aprendre i complir les diferents normes de seguretat que s'han de tenir presents quan es treballa en un laboratori. El projecte va consistir en la realització de diferents PCR (reacció en cadena de la polimerasa) a fi d'amplificar la seqüència específica d'ADN del bacteri Yersinia pestis, utilitzant diferents encebadors. Després es va fer la conjugació de l'ADN a les nanopartícules d'or, que s'uneixen per complementarietat a l'ADN immobilitzat a la línia de control, i també a un extrem de l'ADN amplificat del bacteri Yersinia pestis. Per comprovar si la conjugació era correcta, es va utilitzar, en primer lloc, l'electroforesi en gel d'agarosa i, seguidament, una anàlisi mitjançant l'espectrofotòmetre. Finalment, es va dur a terme la construcció de proves de flux lateral positiva i negativa per comprovar el funcionament correcte del diagnòstic. Per a cada prova es va preparar una solució diferent. La solució de la prova positiva estava formada per l'ADN amplificat, la conjugació de l'ADN a les nanopartícules d'or i el buffer prèviament elaborat; mentre que la solució de la prova negativa estava formada per la conjugació de l'ADN a les nanopartícules d'or, Milli-Q (aigua desionitzada) i el buffer. Aquesta investigació confirma que les proves de flux lateral són capaces de detectar la presència de l'ADN del bacteri Yersinia pestis en una mostra i obtenir un diagnòstic correcte derivat de la prova. Mitjançant tots els materials utilitzats durant la investigació al laboratori, es va calcular que cada tira fabricada assolia un preu d'1,15 €, però que aquest valor podria disminuir considerablement si es tractés d'una producció massiva, el que proporcionaria un preu econòmic i assequible per a qualsevol persona, incloent les dels els països del Tercer Món. Aleshores, mitjançant el diagnòstic derivat d'una prova de flux lateral, es podria comprovar si el malestar del pacient és degut o no a la presència de l'agent patogen de la pesta i podria rebre, al més aviat possible, el tractament adequat. The plague is a contagious and lethal disease that is fatal for many people, especially in the Third World. There is a need for a rapid and simple diagnostic that is able to detect in a sample the bacteria that causes this disease. Scientific advances have given rise to different possible solutions to this problem, and among these can be found the Lateral Flow Assay (LFA). The purpose of this research is to study the viability of LFA, which is able to detect and identify in a sample the presence or absence of a specific DNA sequence of the bacteria Yersinia pestis , pathogenic agent of the plague. The final result of the experiments was positive, the LFA is able to detect in an assay the presence of the plague bacteria. By way of a diagnostic that can be derived from these tests, economic and easily available for anyone, infected people from underdeveloped countries are able to know if the illness is due to the Yersinia pestis bacteria and, in this way, receive adequate treatment as soon as possible.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202016-17/material/17cap14.pdf
  Título en la lengua original: La prova de Flux Lateral aplicada al diagnòstic de Yersinia pestis
  Curso académico: 2016-2017
  Estudiante: Mackie Sanz, Tania
  Serie: Premi Rodrigo Miralles