Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> Premi Maria Josepa Massanés

La relación entre el uso del color y los sentimientos

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:178
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC178
 • Autores:

  Alejandro Cabello Bonal
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2023-01-26
  Idioma: spa
  Resumen: Abans d’iniciar la redacció del treball, vaig marcar uns objectius que havia de complir durant la confecció: 1. Comprendre què és el color i la psicologia relacionada. 2. Conèixer els moments més importants de la vida d’Edvard Munch. 3. Fer un estudi dels colors que apareixen en les obres del pintor noruec. 4. Comprovar si els colors utilitzats en les peces estan condicionats pels seus sentiments. El primer bloc és el marc teòric, que comença definint el color des d'una perspectiva objectiva, amb l'espectre de llum de Newton i la definició de color. Hi exposo els atributs que té el color i una petita explicació sobre què són els colors primaris i els diversos tipus. A continuació, explico l'harmonia del color, amb hipòtesis de físics com Rutherford i Newton, i després, gràcies als escrits de Johannes Itten, trobo subjectivitat en aquesta harmonia. Posteriorment, parlo de dues teories del color: la teoria de Mayer i la de Goethe. Seguidament, hi ha explico la psicologia del color, en què exploro els diferents sentiments relacionats amb els colors primaris. Finalment, la transició al marc pràctic ve marcada la biografia del pintor noruec, en què explico alguns dels seus traumes, com la pèrdua de la seva mare i la seva germana o la relació amb la sexualitat. Amb el coneixement que tenia del marc teòric vaig redactar el marc pràctic, en què analitzo les obres d'Edvard Munch. Amb aquesta informació i algunes dades més especifiques que es presenten a cada anàlisi, vaig arribar a una conclusió sobre l'ús del color en cada obra. L'últim bloc que presenta el treball són les conclusions, en què es debat sobre la veracitat de la hipòtesi plantejada. Hi desmenteixo la meva hipòtesi i afirmo que els colors de les obres d'Edvard Munch no estan condicionats pels seus sentiments. Això és degut al fet que Munch, en nombroses ocasions, utilitza el color com a eina simbòlica, i podem arribar a conèixer les inquietuds de l'artista gràcies a la il·luminació, la posició dels personatges i diversos simbolismes.
  Título en la lengua original: La relación entre el uso del color y los sentimientos
  Director del proyecto: Raquel Pérez bueno
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Alejandro Cabello Bonal
  Serie: Premi Maria Josepa Massanés
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar