Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> Premi Eduard Saavedra

Les lleis de la física als mitjans audiovisuals

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:182
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC182
 • Autores:

  David Castro García
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2023-01-26
  Idioma: cat
  Resumen: Vaig triar quatre escenes de diferents mitjans audiovisuals (tres pel·lícules i una sèrie animada) en què un personatge descrivia moviments que, a priori, no semblaven plausibles segons els models físics actuals, és a dir, que no semblava que un humà els pogués dur a terme. Tot això amb l’objectiu de comprovar, mitjançant càlculs, si el que es veia en aquestes escenes era possible o no en la realitat. Encara que es tractés d’escenes diferents, en general el procediment seguit a l’hora d’intentar analitzar-les ha estat molt semblant. En les quatre partia de la mateixa hipòtesi: que el moviment descrit no era coherent amb els models físics. A continuació, intentava plantejar l’escena utilitzant els coneixements físics de batxillerat (dinàmica i cinemàtica) i, si es requerien, coneixements una mica ampliats. A partir d’aquest punt el procediment seguit per cada escena va començar a variar. En tres dels quatre casos analitzats, per confirmar o refutar la hipòtesi era necessari calcular un valor concret (acceleració, mòdul d’una força…), i per obtenir-lo calia saber diferents dades de cada situació (distàncies, velocitats, temps…). Aquest procés d’obtenció de dades era específic per a cada escena: per exemple, en una vaig haver de trobar la distància que recorria el personatge fent servir la seva alçada com a escala, o en una altra vaig haver de buscar l’adreça real on tenia lloc l’acció per trobar l’alçada d’un edifici. En resum, l’obtenció de dades va ser un dels reptes del treball, ja que va requerir originalitat a l’hora de trobar mètodes alternatius per arribar a trobar certes mesures. En una pel·lícula l’única dada que pots obtenir de manera objectiva és el temps (amb el comptador de minuts i segons del reproductor de vídeo), tota la resta (distàncies, masses, velocitats…) les he hagut de trobar d’altres maneres.
  Título en la lengua original: Les lleis de la física als mitjans audiovisuals
  Director del proyecto: Lorenzo García Contreras
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: David Castro García
  Serie: Premi Eduard Saavedra
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar