Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> Premi Maria Helena Maseras

Mainstream i minories: representació d'identitats oprimides al cinema comercial de l`última dècada

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:186
 • Autores:

  Maria Sabaté Garrido
 • Otros:

  Fecha de alta en el repositorio: 2023-01-27
  Idioma: cat
  Resumen: La cultura i la creació artística de tots els camps ens permeten conèixer informació molt important sobre com funciona una societat, tant des d'un punt de vista històric com actual. La literatura, el cinema i la pintura, entre d’altres, són un reflex del mon en què vivim i, sovint, també una eina molt potent per establir i perpetuar determinades conductes i pensaments. És per això que la representació resulta tan important: el que no es veu, a efectes pràctics, no té importància. Així doncs, el meu objectiu era esbrinar com es representa les dones, les persones racialitzades i les persones LGBT+ a la gran pantalla. Concretament, l’estudi se centra en el cinema mainstream de l’última dècada, és a dir, les cent pel·lícules més vistes entre 2010 i 2019. Per dur a terme el meu estudi vaig emprar el test de Bechdel amb dues variacions: el de la raça i el de Russo. Plantegen tres preguntes amb què es pot determinar la inclusivitat d’una obra de ficció segons els personatges que hi apareixen. Ara bé, cal tenir en compte que aquests tests estableixen un criteri quantitatiu i no qualitatiu i, tot i que la seva fàcil aplicació pot resultar molt útil quan es treballa amb mostres molt grans, com és el meu cas, de vegades es poden perdre petits matisos més subjectius. Els resultats obtinguts mostren que, de les cent pel·lícules, 26 no passen cap test, 47 en passen un (30 el de Bechdel i 17 el de la raça), 26 en passen dos (24 el de Bechdel i el de la raça; un el de Bechdel i el de Russo, i una el del la raça i el de Russo) i només una els passa tots tres.
  Título en la lengua original: Mainstream i minories: representació d'identitats oprimides al cinema comercial de l`última dècada
  Director del proyecto: Daniel Pla Puig
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Maria Sabaté Garrido
  Serie: Premi Maria Helena Maseras
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar