Treballs de recerca de batxillerat (Premis del Consell Social)> 2014-2015

El sexisme a la publicitat televisiva convencional dirigida a noies adolescents

 • Datos identificativos

  Identificador: DOC:95
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/DOC95
 • Autores:

  Guérin Madroñal, Clara
 • Otros:

  Título en diferentes idiomas: El sexisme a la publicitat televisiva convencional dirigida a noies adolescents
  Centro: Institut Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
  Idioma: Català
  Colección: Treballs de Recerca de Batxillerat
  Estudiante: Guérin Madroñal, Clara
  Serie: Premi Maria Helena Maseras
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-12-15
  Resumen: Televisions, ordinadors, telèfons intel·ligents i tauletes. Acostumem a descriure la societat actual com la « societat de la informació i de les noves tecnologies », i és innegable que ocupen actualment una posició privilegiada a la vida quotidiana de qualsevol individu. Des dels infants fins a les persones de més edat, sigui pel desenvolupament d'activitats personals o professionals, les esmentades eines « ocupen» sovint el lloc dels mateixos individus i esdevenen, en la mesura que adopten un paper essencial, el nucli de les relacions interpersonals; és, de fet, tanta la importància que han adquirit aquests aparells (o que els hem atribuït, si analitzem la situació des d'una perspectiva més crítica), que podem parlar gairebé de dependència respecte dels dispositius electrònics. Què faríem actualment sense tot allò que ens proporciona la tecnologia? És ben cert que, si bé el desenvolupament actual ha permès facilitar-nos la vida i ampliar la nostra visió respecte del món (eliminant les fronteres i suprimint els límits temporals per a la difusió de continguts arreu), també ha estat objecte de restricció de la privacitat, principalment amb l'aparició de les xarxes socials, així com de la llibertat individual en general. D'altra banda, la publicitat data de temps molt anteriors al sorgiment de les noves tecnologies. Les civilitzacions de l'antiguitat ja empraven, amb tècniques adaptades a la seva època –però que, en essència, no difereixen gaire de les actuals–, mecanismes destinats a difondre tot tipus de continguts que s'engloben dins del que avui anomenen « àmbit publicitari» . Més recentment, amb l'aparició de nous mitjans de comunicació, especialment de la televisió i, ulteriorment, d'Internet, s'ha contribuït al notable desenvolupament d'aquesta disciplina en tots els sentits; existeixen actualment innombrables tècniques sofisticades, fonamentades en els coneixements sociològics, psicològics i de màrqueting de què disposem, que permeten atènyer un públic més ampli i de manera més eficient. Així doncs, en la societat present, la publicitat esdevé un element que podríem qualificar d'« omnipresent », totalment integrat a l'entorn en les seves múltiples manifestacions. Vivim envoltats d'una sobrecàrrega de publicitat que ens incita de manera continuada a consumir tot tipus de productes que realment no necessitem i que potser no compraríem altrament, fet que prova l'impacte que genera la publicitat en el conjunt de la societat. Però sabem realment com actuen aquests mecanismes subtils i en quina mesura condicionen la nostra conducta? Som conscients de la influència que exerceix en la determinació dels rols socials? Aquest treball de recerca s'orienta cap a l'anàlisi de la publicitat televisiva convencional (és a dir, a través dels anomenats espots publicitaris) destinada a un públic format per noies adolescents i, més concretament, a la detecció dels elements sexistes que transmet. En la mesura que intervé en el procés de socialització dels individus, la publicitat esdevé un referent conductual que contribueix activament a la continuació dels rols socials i de les pautes preestablertes per la societat que fomenten la desigualtat entre gèneres. Els estereotips tradicionals implícits en la publicitat, estudiats amb més detall en aquesta recerca, atribueixen qualitats específiques tant al gènere masculí com al gènere femení que són assimilades i reproduïdes de manera inconscient pels individus, que defineixen així la seva manera de comportar-se. Com a persones en procés de formació de la seva personalitat, els i les adolescents són especialment susceptibles a la interiorització dels missatges emesos pels espots publicitaris. Més enllà del contingut pròpiament promocional, la publicitat televisiva convencional (d'igual manera que la presentada en altres formats i suports), constitueix una font destacable de transmissió de valors sexistes al conjunt de la societat. Pel que fa a l'aspecte formal, la recerca es compon, primerament, d'un marc teòric en què s'exposen els aspectes més tècnics referits pròpiament a la publicitat (què és i com és processada pels receptors), a la relació que manté respecte del procés de socialització (amb una menció especial a les diferents «modalitats» de sexisme que hi trobem), així com al seu impacte en l'adolescència i els diferents mites de l'amor romàntic que hi són representats. El nucli del treball se centra, nogensmenys, en el marc pràctic, constituït per l'anàlisi tècnica i valorativa de quatre espots publicitaris seleccionats per mitjà d'una metodologia definida. En primer lloc, es realitza una enquesta per conèixer els programes més vistos en la franja d'edat estudiada, així com la seva familiaritat respecte de la publicitat. A partir dels resultats obtinguts, s'elabora un llistat de tots els espots publicitaris compresos en la franja horària d'emissió de cadascun dels programes més populars i se'n seleccionen quatre dirigits a noies adolescents (atenent a criteris definits, basats en les característiques pròpies de cada anunci) que s'analitzen des de diferents perspectives: per una banda, des d'un punt de vista pròpiament tècnic (és a dir, a partir dels recursos lingüístics i retòrics de la imatge) i, per l'altra, des de la sociologia, prenent com a referència diversos indicadors sexistes. Els elements mencionats anteriorment, analitzats per mitjà de diverses taules model i a partir d'un glossari de conceptes tècnics (annexats en ambdós casos al treball), permeten una valoració final dels anuncis en què s'exposen els diferents elements sexistes detectats a partir dels coneixements teòrics adquirits. Personalment, l'elaboració d'aquesta recerca ha estat força enriquidora tant pel que fa pròpiament al seu contingut com a la metodologia emprada per a la realitzar-la. Un cop acabada, puc afirmar que, malgrat la conscienciació progressiva de la població en termes de desigualtat entre gèneres, continuem vivint en una societat força condicionada pels rols socials que no canviarà fins que no existeixi un coneixement real i generalitzat de la situació actual. Sigui implícitament o explícita, el sexisme segueix regint les relacions socials, infravalorant el paper de les dones respecte el dels homes en molts àmbits de la vida quotidiana, motiu pel qual és imprescindible incidir en aquest aspecte com a part de l'educació dels membres més joves de la societat. Invito, doncs, els lectors i les lectores a reflexionar sobre els diferents temes tractats a la recerca i a adquirir una visió crítica sobre publicitat a fi de rebutjar-ne els elements que discriminen i fomenten les pautes de comportament sexistes.
  URL: http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/PSecundaria/DVD%20Secundaria%202014-15/index.htm
  Título en la lengua original: El sexisme a la publicitat televisiva convencional dirigida a noies adolescents
  Enseñanza(s): Batxillerat
  Director del proyecto: Reverter Fibla, Maria Jesús
  Curso académico: 2014-2015
 • Palabras clave:

 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar