Articles producció científica> Filologies Romàniques

L'evolució del lèxic en els documents referents a l'educació a Catalunya durant el segle XX

 • Datos identificativos

  Identificador: PC:1248
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC1248
 • Autores:

  Rius Dalmau, Maria Inmaculada
 • Otros:

  Autor según el artículo: Rius Dalmau, Maria Inmaculada
  Departamento: Filologies Romàniques
  Autor/es de la URV: RIUS DALMAU, MARIA INMACULADA
  Palabras clave: educational lexicon education in Catalonia léxico educativo La educación en Cataluña lèxic educatiu L'educació a Catalunya
  Resumen: This article analyses the vocabulary used in different documents on education in Catalonia during the 20th Century. This analysis is used to draw up a comparative chart that reflects the presence of the words and their frequency of use during the different stages into which we have divided the aforementioned century. First of all a brief historical introduction is provided to give information on the political, social and educational context of the epoch. Subsequently, the use of some words in the documents analysed is commented, drawing attention to the major reduction in words such as: will, effort, duty, happiness, spirit, discipline... as well as the appearance of new terms such as: strategy, flexibility, globalisation, innovation, suitability, interculturality... In general, we believe that the research we have carried out at the end of the last century seems to have neglected the work of aspects such as will and effort geared towards achieving the inner maturity of people. En aquest article s’analitza el lèxic emprat en diversos documents referents a l’educació a Catalunya durant el segle XX. A partir d’aquesta anàlisi elaborem un quadre comparatiu que reflecteix la presència de les paraules i la seva freqüència d’ús durant les diferents etapes en què hem dividit l’esmentat segle. Prèviament duem a terme una breu introducció històrica per tal donar informació sobre el context polític, social i educatiu de l’època. Posteriorment, realitzem un comentari sobre l’ús d’algunes paraules en els documents analitzats, tot destacant-ne la notable disminució de mots com ara: voluntat, esforç, deure, alegria, esperit, disciplina... així com l’aparició de nous termes com ara: estratègia, flexibilitat, globalització, innovació, adequació, interculturalitat... En general, creiem que la recerca que hem dut a terme mostra el fet que en els últims compassos del segle passat sembla haver-se descuidat el treball d’aspectes com ara la voluntat i l’esforç, encaminats a aconseguir la maduresa interior de la persona.
  Grupo de investigación: Grup de Recerca en Lingüística Aplicada
  Áreas temáticas: Education sciences Ciencias de la educación Ciències de l'educació
  Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
  Palabra clave otro idioma: lexique éducatif L'éducation en Catalogne
  ISSN: 1695-5641
  Identificador del autor: s/n
  Fecha de alta del registro: 2015-11-11
  Página final: 282
  Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/submittedVersion
  Enlace a la fuente original: https://www.raco.cat/index.php/RevistaPedagogia/article/view/33749
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili
  Año de publicación de la revista: 2006
  Página inicial: 259
  Tipo de publicación: Article Artículo Article
 • Palabras clave:

  Educació -- Catalunya
  educational lexicon
  education in Catalonia
  léxico educativo
  La educación en Cataluña
  lèxic educatiu
  L'educació a Catalunya
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
  1695-5641
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar