Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Química

Disseny d'una mesura correctora per emissions de COV's

 • Identification data

  Identifier: PFC:109
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC109
 • Authors:

  Inglés Monteiro, Eduard
  Torres Rives, Alba
  Moreno Gene, Marc
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Student: Inglés Monteiro, Eduard; Torres Rives, Alba; Moreno Gene, Marc
  Language: Català
  Series: PFC:Serie GeneralEQ
  Creation date in repository: 2012-11-30
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Disseny d'una mesura correctora per emissions de COV's Design of a corrector method for emisions of VOC's Disseño de una medida correctora por emisiones de COV's
  Project public defense date: 2012-06-08
  Subject: Enginyeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2011-2012
  Work's qualificative: Projecte excel·lent
  Education area(s): Enginyeria Química
  Title in original language: Disseny d'una mesura correctora per emissions de COV's
  Abstract: El projecte consisteix en el disseny d’una mesura correctora per controlar les emissions de Compostos Orgànics Volàtils (COV’s) d’una industria flexogràfica. El problema d’aquesta radica en que la empresa supera els límits legals per a l’emissió de aquests compostos per aquest tipus de planta, amb la qual cosa s’enfronta al pagament de diverses multes. Primerament s’han analitzat totes les possibilitats que es poden aplicar, posant especial interès en les Millors Tècniques Disponibles (MTD). Per poder decidir quin d’aquests es podrà aplicar s’han de tenir en compte dos factors principalment, el més important es respectar el límit d’emissió de la llei, que en el nostre cas està fixat en 100 mg/Nm3. El segon és el cost que implicaria la implantació de l’equip, tant el cost d’inversió com el d’operació. Un cop delimitat el criteri de decisions s’escull una MTD, en aquest cas, s’ha escollit un oxidador tèrmic catalític, tot i que econòmicament hagués estat més adequat un oxidador tèrmic regeneratiu degut al estalvi energètic d’aquest. Després d’això es pot procedir a realitzar l’estudi econòmic. Aquest estudi s’ha dividit en dues parts, el cost que tindria el tancament de l’empresa, desmantellament, cost de les multes i les indemnitzacions dels treballadors, i per l’altra banda el de la implantació de la MTD, cost d’inversió, cost d’operació i del manteniment. Una vegada realitzats els dos balanços econòmics s’ha decidit que s’ha de tancar l’empresa ja que no es rentable mantenir-la oberta. Finalment s’ha realitzat un estudi del que hauria de guanyar l’empresa per tal de que el projecte fos viable, dissenyant els equips principals i estudiant l’impacte que tindria tot el sistema al medi ambient. The project consists in the design of a corrector method to control the emissions of Volatile Organic Compounds (VOC’s) of a flexographic factory. The problem of the company is that it has more emissions of the legal permission for those compounds for this type of factory, having to pay the different fines. Firstly, we have analysed the different possibilities that we can apply, spending a special effort in the Best Available Technics (BAT). For deciding which of those methods we can use, we have to think in two different things; the most important one is that we have to respect the limit of emissions of the law that in our case is fixed in 100 mg/Nm3. The second one is the cost that will has the implantation of the equipment, the cost of the investment and the operate one. One time delimited the decision method we choose a BAT, in this case a thermic catalytic oxidiser, although it would have been better to choose a thermic regenerative oxidiser because of the energy saving that it has. After that we can make the economic study. This study has been divided in to parts; on the first hand, one is the cost that would have the closure of the factory, including the dismantling, the cost of the fines and the workers compensations, and in the other hand, the cost of the new method, including the investment cost, the operative one and the maintenance. When we have both economic balances we decided that we have to closure the factory because it wouldn’t be profitable to have it open. Finally, we have realized a study of the gains that should has the factory to achieve the viability of the process, designing the important equipment and studying the environmental impact that would have our process in the environment. El proyecto consiste en el diseño de una medida correctora para controlar las emisiones de Compuestos OrgánicosVolátiles (COV’s) de una industria flexográfica. El problema de esta radica en que la empresa supera los límites legales para la emisión de estos compuestos por este tipo de planta. Primeramente se han analizado todas las posibilidades que se pueden aplicar, poniendo especial interés en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). Para poder decidir cuál de estas se podrá aplicar hay que tener en cuenta dos factores principalmente, el más importante es respetar el límite de emisión de la ley que en este caso está fijado en 100 mg/Nm3. El segundo es el coste que implicaría la implantación del equipo, tanto el coste de inversión como el de operación. Una vez delimitado el criterio de decisiones se elige una MTD, en este caso, se eligió un oxidador térmico catalítico, aunque económicamente hubiera sido más adecuado un oxidador térmico regenerativo debido al ahorro energético de este. Después de esto se puede proceder a realizar el estudio económico. Este estudio se ha dividido en dos partes, el coste que tendría el cierre de la empresa, desmantelamiento, coste de las multas y las indemnizaciones de los trabajadores, y por otro lado el de la implantación de la MTD, coste de inversión, coste de operación y del mantenimiento. Una vez realizados los dos balances económicos se ha decidido que hay que cerrar la empresa ya que no es rentable mantenerla abierta. Finalmente se ha realizado un estudio sobre lo que debería ganar la empresa para que el proyecto fuera viable, diseñando los equipos principales y estudiando el impacto ambiental que tendría todo el sistema.
  Work's type: Industrial
  Keywords: COV, Oxidador, emissions VOC, Oxidiser, emisions COV, Oxidador, emisiones
  Work director: Cabello Rimbao, Juan Ramon
  Departament: Enginyeria Química
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Enginyeria
  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar