Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Química

Disseny d'un sistema de generació de vapor

 • Identification data

  Identifier: PFC:120
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC120
 • Authors:

  Benet Jiménez, Joan
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Student: Benet Jiménez, Joan
  Work credits: 33
  Language: Català
  Creation date in repository: 2012-12-12
  Title in different languages: Disseny d'un sistema de generació de vapor Design of steam generation system Diseño de un sistema de generación de vapor
  Patents and copyrights: No
  Project public defense date: 2012-05-21
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Subject: Enginyeria
  Academic year: 2011-2012
  Title in original language: Disseny d'un sistema de generació de vapor
  Education area(s): Enginyeria Química
  Work's qualificative: Projecte
  Work's type: Industrial
  Abstract: DISSENY D’UN SISTEMA DE GENERACIÓ DE VAPOR – 112071 - RESUM El projecte es basa en el disseny de l’enginyeria bàsica d’un sistema de generació de vapor d’alta pressió que, dintre de la legislació medi ambiental vigent, solventi la necessitat d’aquest en la planta. La capacitat del sistema es determina segons el consum que té el procés. S’estudia la qualitat i quantitat d’un corrent residual del procés per tal d’emprar-lo com a combustible en el sistema. Aquest estudi es basa en la presa de mostres i en l’anàlisi al laboratori amb la finalitat de conèixer la seva concentració. A més, es determina si la quantitat generada pel procés és suficient o, pel contrari, es requereix d’un corrent addicional de combustible. El dimensionament de tot el conjunt de les calderes es centra en la realització de balanços de matèria i d’energia, on s’inclourà tota la informació de tipus físic i termodinàmic. També hi ha informació sobre el dimensionament mecànic. A més, es realitza un estudi fluidomecànic de totes les línies i accessoris. S’adjunta al disseny, el dimensionament dels equips auxiliars necessaris (tancs, bombes...). Es realitza un estudi de les emissions on s’avalua el seu impacte i s’estudien les tècniques disponibles per la reducció del impacte sobre el medi ambient. Per últim, es finalitza el projecte amb un estudi de viabilitat econòmica del conjunt del disseny on es comparen les dues situacions econòmiques. DISSENY D’UN SISTEMA DE GENERACIÓ DE VAPOR – 112071 - ABSTRACT The main objective of the project is designing a system of high pressure steam generation which, with the compliment of present legislation of atmosphere emissions, produces the requirements of it for the good performance of the PDH plant. At first of all, It has been studied the quantity and quality of a waste stream called Off-Gas. This study is based on the possibility of using this stream as a combustible in the boilers of the steam generation system. One part of this study has been carried out in the lab of the plant, In order to know the Off-Gas composition. Furthermore, with the composition known, it is possible to determine whether the quantity and quality of the stream are the adequate to the steam boilers or the system needs a secondary combustible. The sizing of the twin boilers of the steam generator system is based on material and energy balances, where it is included all kind of physical and thermodynamic information. In this part of the project there is, as well, some information about the mechanic sizing of the system. The project includes a fluid-mechanical study of all the installation pipes and their selection with the available industrial catalogs. It adds the design and sizing of all auxiliary equipment the system needs. The economic viability of the project has been also studied, due to its importance. The project includes the operating manual and a study of the risks and hazards of the steam boilers and the actuation against them. At last, the project is ended with an environmental study of the emission to atmosphere produced by the new installation. DISSENY D’UN SISTEMA DE GENERACIÓ DE VAPOR – 112071 - RESUMEN El proyecto se basa en el diseño de la ingeniería básica de un sistema de generación de vapor de alta presión que, dentro de la legislación medioambiental actual, resuelva la necesidad de vapor en la planta. La capacidad de dicho sistema se determina según el consumo del proceso. Se estudia la cantidad y cualidad de un corriente residual del proceso con la finalidad de usarli como combustible en el sistema. Este estudio se basa en la recogida de muestras y en análisis en el laboratorio con el objetivo de conocer su composición. Además, se determina si la cantidad generada por el proceso es suficiente o, en contraposición, se necesita de un corriente adicional de combustible. El dimensionado de todo el conjunto del sistema se centra en la realización de balances de materia y de energía, donde se incluye toda la información de tipo físico y termodinámico. También hay información sobre el dimensionado mecánico. Además, se realiza un estudio fluidomecánico de todas la líneas y accesorios. Se adjunta al diseño, el dimensionado de los equipos auxiliares necesarios. (tanques, bombas…). Se realiza un estudio de las emisiones donde se avalúa su impacto i se estudian las técnicas disponibles para la reducción del impacto sobre el medio ambiente. Por último, se finaliza el proyecto con un estudio de viabilidad económica del conjunto del diseño donde se comparan las dos situaciones económicas.
  Work codirector: Díaz, Jose A.
  Keywords: Calderes, vapor, acuotubular Boiler, steam, water tube Calderas, vapor, acuotubular
  Departament: Enginyeria Química
  Work director: Chillida, Josep M.
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Enginyeria
  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar