Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat en Química Industrial

Estació de càrrega de camions cisterna

 • Identification data

  Identifier: PFC:19
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC19
 • Authors:

  Gracia Talarn, Ester
  Barrull Freixes, Marta
 • Others:

  Subject areas: Ingeniería química Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Student: Gracia Talarn, Ester Barrull Freixes, Marta
  Work credits: 12
  Language: Català
  Creation date in repository: 2011-05-30
  Title in different languages: Estación de carga de camiones cisterna Estación de carga de camiones cisterna Station of tankers load Estació de càrrega de camions cisterna
  Patents and copyrights: No
  Project public defense date: 2009-05-08
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Subject: Camions cisterna
  Academic year: 2008-2009
  Title in original language: Estació de càrrega de camions cisterna
  Education area(s): Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Química Industrial
  Work's qualificative: Projecte
  Abstract: Este proyecto consiste con la implantación y diseño de una nueva estación de carga de camiones cisterna en los cuales se cargará cuatro tipos de líquidos inflamables de clase 3, estireno, benceno, hexano y ortoxileno, y el estudio tan mecánico como administrativo de ésta. - Los límites de batería de este proyecto van desde los cuatro tanques de almacenaje de los productos hasta la carga a las correspondientes cisternas. - Se ha determinado caudal de bombeo de 75 m³/h y 16 horas de trabajo diarias que serán repartidas con dos turnos, aproximadamente se cargará una cisterna en media hora. Los sábados se realizará sólo un turno debido a que el transporte de estos productos está restringido y los domingos la planta no cargará, tiempo que se aprovechará para su mantenimiento y la carga de los tanques. - Con el fin de realizar una buena operativa de carga se realizarán dos controles de calidad con el fin de asegurar la calidad del producto, habrá un primer control que se hará antes del tanque de almacenaje, en la línea de llegada de producto y uno segundo en el brazo de carga, antes de llenar el producto en la cisterna, de esta se retirarán dos muestras, una se quedará en la planta y la otra se lo llevará al transportista de la cisterna. Se realizará también la pesada de cada camión durante la suya para poder tener un seguimiento de la cantidad de producto cargado y asegurar que el camión puede circular. - Finalmente se seguirá todo el proceso administrativo necesario para cumplir la normativa ADR. - El proyecto abarcará también todas las medidas de seguridad que se tendrán que realizar para el tipo de producto almacenado y se evaluarán los riesgos que pueda haber. This project consists in the implantation and design a new station of tankers load in which four types will be loaded of of inflammable liquids of class 3, styrene, benzene, hexane and ortoxilene, and the mechanical and administrative study - The limits of battery of this project go from the four tanks of storage of the products until the load in the corresponding cisterns. - A rhythm of load of 75 m3/hr and 16 daily hours of work that will be distributed with two turns have been gauged, a cistern will be loaded with half an hour approximately. Saturdays it will be carried out only a turn due to the transport of these products being restricted and Sundays the plant will take maintenance of tanks. - In order to carry out one good operating of load they will be carried out two quality controls in order to assure the quality of the product, there will be a first control that the product will be made before the tank of storage, in the finishing line of product and second one in the arm of load, before arriving in the cistern, of this they will withdraw two samples, one will remain in the plant and the other one will take away the carrier of the cistern. Also the weighing of each truck will be carried out, to be able to have a follow-up of the amount of loaded product and to assure that the truck can circulate. - Finally all the necessary administrative process will be followed for fulfilling the regulations ADR. - The project will reach also all the safety measures that will have to be carried out by the type of stored product and the risks that there can be will be evaluated. - Aquest projecte consisteix en la implantació i disseny d'una nova estació de càrrega de camions cisterna als quals s'hi carregarà quatre tipus de líquids inflamables de classe 3, estirè, benzè, hexà i ortoxilè, i l'estudi tan mecànic com administratiu d'aquesta. - Els límits de bateria d'aquest projecte van des dels quatre tancs d'emmagatzematge dels productes fins a la càrrega a les corresponents cisternes. - S'ha determinat un ritme de bombeig de càrrega de 75m3/h i 16 hores de treball diàries que seran repartides amb dos torns, aproximadament es carregarà una cisterna amb mitja hora. Els dissabtes es realitzarà només un torn degut a que el transport d?aquests productes està restringit i els diumenges la planta no carregarà, temps que s'aprofitarà pel seu manteniment i la càrrega de tancs. - Per tal de realitzar una bona operativa de càrrega es realitzaran dos controls de qualitat per tal d'assegurar la qualitat del producte, hi haurà un primer control que es farà abans del tanc d?emmagatzematge, a la línia d?arribada de producte i un segon al braç de càrrega, abans d'arribar el producte a la cisterna, d'aquesta sen retiraran dues mostres, una es quedarà a la planta i l'altra se l'emportarà el transportista de la cisterna. Es realitzarà també la pesada de cada camió durant la seva per poder tenir un seguiment de la quantitat de producte carregat i assegurar que el camió pot circular. - Finalment se seguirà tot el procés administratiu necessari per complir la normativa ADR. - El projecte abastarà també totes les mesures de seguretat que s'hauran de realitzar pel tipus de producte emmagatzemat i s'avaluaran els riscos que hi puguin haver.
  Keywords: Estación de carga de camiones cisterna Estación de carga de camiones cisterna Station of tankers load Estació de càrrega de camions cisterna
  Departament: Enginyeria Química
  Work director: Lloret, Román -
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Camions cisterna
  Ingeniería química
  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar