Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Química

Unidad de recuperación de gases de una planta de deshidrogenación de propano (PDH)

 • Identification data

  Identifier: PFC:26
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC26
 • Authors:

  Argüeso Basconcillos, Paula
  Calero Rodríguez, Eugeni
  Rivera García, Begoña
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Student: Argüeso Basconcillos, Paula Calero Rodríguez, Eugeni Rivera García, Begoña
  Language: Castellà
  Work credits: 33
  Creation date in repository: 2011-06-01
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Unitat de recuperació de gasos d'una planta de deshidrogenació de propà (PDH) Unit of recovery gases of a plant of propane dehydrogenation (PDH) Unidad de recuperación de gases de una planta de deshidrogenación de propano (PDH)
  Project public defense date: n/a
  Subject: Propà Deshidrogenació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte
  Education area(s): Enginyeria Química
  Title in original language: Unidad de recuperación de gases de una planta de deshidrogenación de propano (PDH)
  Abstract: S'ha realitzat un disseny a nivell d'enginyeria bàsicament i parcialment de detall d'una unitat de recuperació de gasos d'una planta de deshidrogenació de propà (PDH). La finalitat, és recuperar 350.000 tones anuals de propileno al 99,5% de puresa per vendre'l a la indústria que produeix el polipropileno. El corrent d'alimentació de la unitat procedeix de la unitat de reacció de la mateixa - planta. Aquest corrent aquesta formada principalment per propà, amb un 25% aproximadament de propileno i altres traces de fraccions lleugeres i resants. La unitat consta de dues zones essencials de destil.lació, de manera que en la primera s'aconsegueix eliminar les traces de lleugers de la barreja propà-propilè, la qual passarà a la segona zona per purificar el propilè fins a aconseguir l'especificació, obtenint al seu torn com a subproducte 1,1 milions ton/any de propà al 90% en pes. La comercialització del subproducte suposa uns ingressos anuals a l'empresa de 292,7 milions de € , és a dir, més del 50% dels ingressos anuals totals, els quals ascendeixen a 578,4 milions de €. El pressupost total de la instal.lació és de 213,6 milions de ?, incloent els costos d'instal.lació i posada en marxa. El Compte de Resultats del primer exercici d'operació de la unitat al 100% de capacitat (exercici 2013), mostra un benefici després d'impostos de 27,4 milions de €. I pel que respecta a la rendibilitat de la inversió, es pot destacar que la inversió es recupera al quart any (2014) i el TIR correspon al 19%. A design at basic level of engineering has been carried out of one unit of gases recovery of a plant of propane dehydrogenation (PDH). The purpose, is to retrieve 350.000 annual tons of propileno of 99,5% of purity to sell it to the industry that produces the polipropilene. - - The feeding of the unit comes from the unit of reaction of the same one plant. This current was formed by propane, with 25% approximately of propilene and other traces of light and heavy fractions. - - The unit consists of two essential zones of distillation, fraction the first mix eliminate the traces of light fraction of the propane-propilene, and in the second zone is purifying the propilene until achieves the specification, obtaining in turn as a by-product 1,1 a million year of propane at 90% in weight. The commercialization of the by-product supposes some annual incomes to the company of 292,7 million ? , that is, more of 50% of the total annual incomes. - - The budget total of the installation is of 213,6 million ?, including the costs of - installation and starting. The Account of Results of the first exercise of operation of the unit in 100% of capacity (exercise 2013), shows a benefit after taxes of 27,4 million ?. And as regards the profitability of the investment, it can be highlighted that the investment recovers to the fourth year (2014) and the TIR corresponds to 19%. - Se ha realizado un diseño a nivel de ingeniería básica y parcialmente de detalle de una - unidad de recuperación de gases de una planta de deshidrogenación de propano (PDH). La finalidad, es recuperar 350.000 toneladas anuales de propileno al 99,5% de pureza para venderlo a la industria que produce polipropileno. La corriente de alimentación de la unidad procede de la unidad de reacción de la misma - planta. Esta corriente esta formada principalmente por propano, con un 25% aproximadamente de propileno y otras trazas de fracciones ligeras y pesadas. La unidad consta de dos zonas esenciales de destilación, de forma que en la primera se - consigue eliminar las trazas de ligeros de la mezcla propano-propileno, la cual pasará a la segunda zona donde se purifica el propileno hasta conseguir la especificación, obteniendo a su vez como subproducto 1,1 millones ton/año de propano al 90% en peso. La comercialización del subproducto supone unos ingresos anuales a la empresa de 292,7 millones de ? , es decir, más del 50% de los ingresos anuales totales. El presupuesto total de la instalación es de 213,6 millones de €, incluyendo los costes de - instalación y puesta en marcha. La Cuenta de Resultados del primer ejercicio de operación de la unidad al 100% de capacidad (ejercicio 2013), muestra un beneficio después de impuestos de 27,4 millones de €. Y por lo que respecta a la rentabilidad de la inversión, cabe destacar que la inversión se recupera al cuarto año (2014) y el TIR corresponde al 19%.
  Keywords: Recovery gases Recuperación de gases Recuperació de gasos Deshidrogenació de propà Propane dehydrogenation Deshidrogenación de propano
  Work director: Basco, José
  Departament: Enginyeria Química
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Propà
  Deshidrogenació
  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar