Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat

Electrificació i integració de les energies renovables en un alberg rural

 • Identification data

  Identifier: PFC:60
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC60
 • Authors:

  Gabriel Gracia, Marcel
 • Others:

  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Student: Gabriel Gracia, Marcel
  Language: Català
  Creation date in repository: 2011-06-14
  Patents and copyrights: No
  Title in different languages: Electrificació i integració de les energies renovables en un alberg rural Electrification and integration of renewable energies in rural hostel Electrificación e integración de las energías renovables en un albergue rural
  Project public defense date: 2009-06-17
  Subject: Instal·lacions elèctriques Energia tèrmica solar Instal·lacions fotovoltaiques
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Academic year: 2008-2009
  Work's qualificative: Projecte excel·lent
  Education area(s): Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat
  Title in original language: Electrificació i integració de les energies renovables en un alberg rural
  Abstract: Aquest projecte es redacta amb l’objectiu de descriure el disseny, calcular i seleccionar els components adients i realitzar una descripció constructiva d’un alberg rural, ja existent, situat a la partida del Mascà, dintre del parc natural dels Ports de Tortosa - Beseït. El projecte consisteix amb l’electrificació d’una part de l’alberg i la instal·lació de diverses energies renovables (energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica) a l’alberg. Pel que fa a l’energia solar tèrmica es realitzarà, a petició del client, mitjançant un sistema de producció d’Aigua Calent Sanitària (ACS) que es distribuirà posteriorment per l’edifici. En quant al sistema d’energia solar fotovoltaica, aquest injectarà l’energia produïda pels generadors a la xarxa de distribució. Amb aquest projecte d’alberg es vol donar una visió d’aplicació sostenible en l’entorn de la naturalesa, tot fomentant l’ús d’aquestes energies renovables anteriorment esmentades i aprofitant aquest gran recurs gratuït que ens proporciona el Sol en la zona geogràfica on s’executa el projecte (Terres de L’Ebre). This project is drawn up in order to describe the design, calculate and select appropriate components and to make a constructive description of a rural shelter, existing at the start of Men, within the natural park of the Ports de Tortosa - Beseit . The project involves the electrification of part of the hostel and the installation of various renewable energies (solar thermal and solar photovoltaic) hostel. Regarding solar thermal energy will be made, on request, through a system of production of hot water (SHW) to be distributed later to the building. As for solar energy system, this will inject the energy produced by generators to the distribution network. This project aims to provide shelter for implementing a sustainable vision of nature in the environment, promoting the use of renewable energy mentioned above and using this great free resource that provides us with the sun in the geographical area running the project (Terres de l'Ebre). Este proyecto se redacta con el objetivo de describir el diseño, calcular y seleccionar los componentes adecuados y realizar una descripción constructiva de un albergue rural, ya existente, situado en la partida del Mascó, dentro del parque natural de Els Ports de Tortosa - Beseit . El proyecto consiste en la electrificación de una parte del albergue y la instalación de diversas energías renovables (energía solar térmica y energía solar fotovoltaica) albergue. En cuanto a la energía solar térmica se realizará, a petición del cliente, mediante un sistema de producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) que se distribuirá posteriormente por el edificio. En cuanto al sistema de energía solar fotovoltaica, este inyectará la energía producida por generadores a la red de distribución. Con este proyecto de albergue se quiere dar una visión de aplicación sostenible en el entorno de la naturaleza, fomentando el uso de estas energías renovables anteriormente mencionadas y aprovechando este gran recurso gratuito que nos proporciona el Sol en la zona geográfica donde se ejecuta el proyecto (Terres de l'Ebre).
  Work's type: Industrial
  Keywords: Electrificació Fotovoltaica Electrification Photovoltaic Electrificación Fotovoltaica
  Work director: Barrado Rodrigo, José Antonio
  Departament: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibility: Visible sense restriccions
  Confidenciality: No
 • Keywords:

  Instal·lacions elèctriques
  Energia tèrmica solar
  Instal·lacions fotovoltaiques
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar