Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica

Sistema de monitorización remota de signos vitales por microondas

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:33
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC33
 • Autores:

  Galera Sánchez, Alberto
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria telemàtica Telematic engineering Ingenieria telemática
  Estudiante: Galera Sánchez, Alberto
  Idioma: Castellà
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-07
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Sistema de monitorització remota de signes vitals per microones Remote monitoring system of vital signs through microwaves Sistema de monitorización remota de signos vitales por microondas
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2009-06-12
  Materia: Monitoratge Antenes (Electrònica) Microones
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2008-2009
  Calificativo del trabajo: Projecte
  Enseñanza(s): Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
  Título en la lengua original: Sistema de monitorización remota de signos vitales por microondas
  Resumen: Aquest projecte sorgeix de la necessitat de monitoritzar els signes vitals de manera remota, sense contacte amb el subjecte, per a ajudar a detectar i/o tractar aviat les malalties cardiopulmonars. Inicialment, es tractarà el disseny, estudi i desenvolupament teòric d'un sistema que permeti la recepció de la informació cardiopulmonar amb garanties utilitzant un radar doppler d'ona contínua amb desmodulació de quadratura I/Q. Seguidament es dissenyaran antenes pensades amb l'objectiu de la investigació i la utilització en l'actual projecte i les seves futures implementacions. Finalment, es caracteritzarà el hardware d'adquisició i es tractarà de resoldre adequadament el processat de la informació proporcionada pel sistema utilitzant eines d'anàlisis espectral com la Transformada de Fourier Discerat o la Transformada de Chirp. This project arises from the need of monitoring the vital signs in a remote way, to help to detect or care cardiopulmonary diseases. First, we talk about the design, study and developing of a system that allows the reception of the cardiopulmonar information with guarantees, by usin a CW Doppler radart with quadrature demodulation I/Q. Then we will design many aerials with the goal of been used in this project an¡d in the future. Finally, we will portray tha hardware of acquisition and we will try to process the information using spectrum analysis tools as the Discrete Fourier Transforma or the Chirp Transform Este proyecto surge de la necesidad de monitorizar los signos vitales de manera remota, y sin contacto con el sujecto,para ayudar a detectar y/o tratar de forma temprana enfermedades cardiopulmonares.Inicialmente se tratará el diseño, estudio y desarrollo teórico de un sistema que permita la recepción de la información cardiopulmonar con garantias utiliizando un radar doppler de onda continua con desmodulación de cuadratura I/Q. Seguidamente se diseñarán es antenas pensadas con el objetivo de investigación y utilización en el actual proyecto y sus futuras implementaciones. Finalmente, se caracterizará el hardware de adquisición y se tratará de resolver adecuadamente el procesado de la información proporcionada por el sistema utilizando herramientas de análisis espectral como la Transformada de Fourier Discreta o la Transformada de Chirp.
  Palabras clave: Radar n/a n/a n/a n/a n/a n/a Doppler Monitorització
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: n/a
 • Palabras clave:

  Monitoratge
  Antenes (Electrònica)
  Microones
  Enginyeria telemàtica
  Telematic engineering
  Ingenieria telemática
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar