Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat en Química Industrial

Análisis económico para la implantación de un centro de distribución de aceite de oliva en Polonia

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:37
 • Autores:

  Magarolas Maldonado, Francesc
  Griñó Carmona, Jesús
  Camacho Fantoba, Evelyn
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Estudiante: Magarolas Maldonado, Francesc Griñó Carmona, Jesús Camacho Fantoba, Evelyn
  Idioma: Català
  Creditos del trabajo: 12
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-07
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Anàlisi econòmica per a la implantació d'un centre de distribució d'oli d'oliva a Polònia Economical analysis for the implantation of a center of olive oil distribution in Poland Análisis económico para la implantación de un centro de distribución de aceite de oliva en Polonia
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2009
  Materia: Oli d'oliva
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2008-2009
  Calificativo del trabajo: Projecte
  Enseñanza(s): Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat en Química Industrial
  Título en la lengua original: Análisis económico para la implantación de un centro de distribución de aceite de oliva en Polonia
  Resumen: Resum del projecte final de carrera "Análisi econòmica per a la implantació d'un centre de distribució d'oli d'oliva a Polònia". És molt important dir, que per falta de coneixements sobre la cultura polonesa i la reglamentació que allà s'utilitza, s'ha decidit realitzar l'estudi com si la terminal s'establís en territori espanyol. El que ens ha portat a prendre aquesta decisió ha estat que Polònia va entrar fa relativament poc temps a la Unió Europea (va entrar l'any 2004) i poc a poc s'ha d'anar emmotllant a la normativa que es regeix en la UE. La legislació que es té a Espanya té vigència sols dins de les nostres fronteres, però d'alguna manera és molt propera a la legislació que es tenen en la resta dels països europeus. Per això, si la planta finalment es dugués a terme, hauria d'estar dissenyada i regulada per normatives que s'apropen a la que actualment vés vigent en el nostre país. Per fer possible l'estudi i poder al final presentar el nostre projecte es van seguir diferents passos, des dels més fonamentals i importants per començar el disseny fins als més concrets i específics per donar forma a tots els detalls de la planta. t is very important to say about this project , that due to the lack of knowledge about the Polish culture and the regulation that is used there, we have decided to carry out the study as if the terminal had been settled in Spanish territory. What has led us to take this decision is that Poland entered a few time ago into the European Union. The Spanish legislation is next to the legislation they have in the rest of the European countries. Because of that, if the plant would be finally carried out, it should be designed and regulated by the legislation currently in force here. Our project has followed different steps, from the most fundamental and important for starting the design to the most concrete and specific for giving form to all the details of the plant. A continuación se presenta el resumen del proyecto final de carrera llamado Análisis económico para la implantación de un centro de distribución de aceite de oliva en Polonia. Es muy importante decir, que por falta de conocimientos sobre la cultura polaca y la reglamentación que allí se utiliza, se ha decidido realizar el estudio como si la terminal se estableciera en territorio español. Lo que nos ha llevado a tomar esta decisión ha sido que Polonia entró hace relativamente poco tiempo a la Unión Europea (entró en el año 2004) y poco a poco se tiene que ir amoldando a la normativa que se rige en la Unión Europea. La legislación española tiene vigencia solo dentro de nuestras fronteras, pero de alguna manera es muy cercana a la legislación del resto de los países europeos. Por eso, si la planta finalmente se llevase a cabo, tendría que estar diseñada y regulada por normativas que se acercan a la que actualmente está en vigor en el nuestro país. Para hacer posible el estudio y poder presentar nuestro proyecto se siguieron diferentes pasos, desde los más fundamentales e importantes para empezar el diseño hasta los más concretos y específicos para dar forma a todos los detalles de la planta.
  Palabras clave: n/a n/a Anàlisi econòmica Oli d'oliva n/a n/a
  Director del trabajo: Mañé Loran, Enric
  Departamento: Enginyeria Química
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: n/a
 • Palabras clave:

  Oli d'oliva
  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar