Projectes Fi de Carrera> Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial

Realización de un resistor libre de pérdidas para un sistema de iluminación con diodos LED

 • Datos identificativos

  Identificador: PFC:47
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PFC47
 • Autores:

  Bodetto Dallera, Mirko Andrés
 • Otros:

  Áreas temáticas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Estudiante: Bodetto Dallera, Mirko Andrés
  Idioma: Català
  Fecha de alta en el repositorio: 2011-06-14
  Patentes i derechos de propiedad intelectual: No
  Título en diferentes idiomas: Realització d'un resistor lliure de pèrdues per a un sistema d'il·luminació amb diodes LED Making a loss free resistor for a lighting system with LEDs Realización de un resistor libre de pérdidas para un sistema de iluminación con diodos LED
  Fecha de la defensa pública del proyecto: 2010-03-15
  Materia: Díodes Enllumenat resistència elèctrica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Curso académico: 2009-2010
  Calificativo del trabajo: Projecte excel·lent
  Enseñanza(s): Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial
  Título en la lengua original: Realización de un resistor libre de pérdidas para un sistema de iluminación con diodos LED
  Resumen: Aquest projecte planteja l'ús de les noves tecnologies d'il·luminació que s'estan desenvolupant sobre els LEDs d'alt enllumenat (HBLEDs) a causa del seu alt rendiment energètic. L’inconvenient que presenten és l'alimentació, ja que són dispositius semiconductors de molt baixa potència. Tenint en compte el seu alt rendiment, implementarem una etapa d’adaptació de tensió i corrent amb l'objectiu d'introduir la menor quantitat d'harmònics a la xarxa. Per a això, farem ús d'un corrector de factor de potència actiu, basat en el convertidor commutat contínua- contínua SEPIC. Mitjançant un control en mode lliscant. s’imposarà que el es comporti com un resistor lliure de pèrdues (LFR). Així doncs, el LFR actuarà com un rectificador ideal amb factor de potència pròxim a la unitat. This project proposes the use of new lighting technologies being developed on high- brightness LEDs (HBLEDs) due to their high energy performance. The problem posed by these LEDs is the power supply, because these semiconductor devices are very low power. Given its high performance, we will implement an adaptation stage of voltage and current in order to introduce the least amount of harmonics in the network. For that, we will use an active power factor corrector based on the switching converter SEPIC. Using an sliding mode control technique we will impose a Loss- Free Resistor (LFR) behavior in this converter. Thus, the LFR will act as an ideal rectifier with a power factor near the unity Este proyecto plantea el uso de las nuevas tecnologías de iluminación que se vienen desarrollando so bre los LEDs d e alto brillo (HBLEDs) debido a su alto rendimiento energético. El inconveniente que presentan es la alimentación, ya que son disp ositivos semiconductores de muy baja potencia. Teniendo en cuenta su alto rendimiento, implementaremos una etapa de adaptación de tensión y corriente con el objetivo de introducir la menor cantidad de armónicos en la red. Para ello, haremos uso de un corrector de factor de potencia activo, basado en el convertidor conmutado continua- continua SEPIC. Mediante un control en modo deslizante se impondrá que el convertidor se comporte como un resistor libre de perdidas (LFR). Así pues, el LFR actuará como un rectificador ideal con factor de potencia próximo a la unidad.
  Tipo de trabajo: Suport recerca
  Palabras clave: LED Resistors Acondicionament de potència LED Power conditioning Power conditioning LED Resistores Iluminación
  Director del trabajo: Guasch Pesquer, Lluís
  Departamento: Enginyeria Elèctrònica, Elèctrica i Automàtica
  Visibilidad: Visible sense restriccions
  Confidencialidad: No
 • Palabras clave:

  Díodes
  Enllumenat
  resistència elèctrica
  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar