Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2012

L’ensenyança de la música a l’era digital: la utilització de la pissarra digital interactiva a l’aula de música

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1617
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1617
 • Autores:

  Masdeu, Eduard
 • Otros:

  Autor según el artículo: Masdeu, Eduard
  Palabras clave: Música
  Resumen: Information and communications technologies have now firmly established themselves in the world of education. The educational policies of local, regional and national governments around the world are encouraging centers of education to introduce technological resources into their classrooms. Nevertheless, although many teachers are interested in these technologies for the learning possibilities that they offer, they do not always guarantee quality learning. This article reflects on the pedagogical potential of using interactive whiteboards in the teaching of music. It concludes by offering primary school teachers specializing in music teaching five methods of using the interactive whiteboard to ensure that they are correctly applied in the classroom. La presència de les tecnologies de la informació i la comunicació en el món educatiu és una realitat innegable. Les polítiques educatives dels governs locals, regionals i nacionals d’arreu del món estan impulsant que els centres educatius incorporin a les seves aules recursos tecnològics que, si bé provoquen molt d’interès als mestres per les seves possibilitats com a eines d’aprenentatge, no sempre, en els processos educatius, hi garanteixen que els aprenentatges siguin de qualitat. L’article pretén reflexionar al voltant del potencial pedagògic que aporta la utilització de la pissarra digital interactiva a l’ensenyança de la música. A la fi del document, hi suggerim, als mestres especialistes de música, cinc propostes de models per utilitzar la pissarra digital interactiva, per tal de fer-ne una correcta aplicació a l’aula.
  Año de publicación de la revista: 2012
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article