Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2012

La detecció de necessitats de formació com a punt de partida per a la seva transferència a la pràctica educativa

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1618
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1618
 • Autores:

  Fuguet, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Fuguet, Joan
  Palabras clave: Formació
  Resumen: This study reflects on the importance of detecting the lifelong training needs of infant and primary school teachers and the influence this has on the subsequent transfer of new skills and knowledge to teaching practice in the classroom. It analyzes the training models used by the educational administration and the evaluation processes that are designed to verify the efficacy of training activities and their ability to improve the quality of an educational center. The data collected during the research highlight the perception of the teaching staff regarding the processes for carrying out training activities in educational centers and their expectations regarding how their own teaching practice and the learning of the students will be improved. En aquest treball s’hi reflexiona sobre la importància del procés de detecció de les necessitats de formació permanent del professorat que es realitza en els centres educatius d’infantil i primària i la influència que té en la posterior transferència de  les habilitats i els coneixements adquirits a la pràctica educativa a l’aula. S’hi analitzen els models de formació que planteja l’administració educativa i els processos d’avaluació que han de verificar l’eficàcia de les accions formatives i la seva incidència en la millora de la qualitat del centre. Les dades recollides durant la investigació han permès copsar la percepció que el professorat té de com es realitzen els processos per desenvolupar les accions formatives als centres i les seves expectatives sobre la millora de la seva pràctica educativa i la influència en la millora dels aprenentatges dels seus alumnes.
  Año de publicación de la revista: 2012
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article