Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2014

Les alternances de codi: un recurs comunicatiu

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1632
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1632
 • Autores:

  de Rosselló i Peralta, Carles
 • Otros:

  Autor según el artículo: de Rosselló i Peralta, Carles
  Palabras clave: Alternances de codi
  Resumen: For some time, the usage of two or more languages in the same speech event was considered a lack of linguistic competence. Gumperz’s contributions in the early 80’s, among others, have flipped this belief and code switching is starting to be perceived as a communicative resource that a speaker can use. This article presents instances of code switching carried out by children aged 3 to 4. The article discusses why these episodes are not examples of a lack of linguistic competence by analyzing the context in which they took place. Durant temps, l’ús de dues o més llengües en un mateix fragment de parla havia estat considerat com una manca de competència lingü.stica del parlant. Aportacions com les de Gumperz al principi dels anys vuitanta capgiren aquesta visió i les alternances de codi comencen a percebre’s com un recurs comunicatiu més de què disposa el parlant. En aquest article presentem alternances produïdes per infants de P3 no atribuïbles a la manca de competència lingü.stica i intentem justificar-ne la interpretació a partir de l’anàlisi del context en què es produeixen.
  Año de publicación de la revista: 2014
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article