Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2014

Química de gènere des de la didàctica de les ciències socials

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1634
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1634
 • Autores:

  Ramiro Roca, Enric
 • Otros:

  Autor según el artículo: Ramiro Roca, Enric
  Palabras clave: igualtat de gèneres
  Resumen: First, we have traced the generic framework going through the social, religious and academic sectors to show the state of this issue. We end with a concrete proposal for an educational resource to help the visibility of women and gender equality. In order to do this, we have chosen a document that combines different text typologies (biographical, descriptive and instructive), together with mathematics, the art of drawing, design and poetry, different types of language such as written, visual and iconographic, pedagogy and social sciences, especially history. En primer lloc, hem traçat el marc genèric de la desigualtat de gènere fent un recorregut pels sectors socials, religiosos i acadèmics que ens mostren l’estat de la qüestió. A continuació, fem una proposta concreta d’un recurs didàctic que ajude a la visibilitat de la dona en el camp científic. Per a això, hem triat un document que combina diferents tipologies lingü.stiques (biogràfica, descriptiva i instructiva), amb les matemàtiques, l’art del dibuix, el disseny i la poesia, diferents llenguatges com l’escrit, el visual i l’iconogràfic, la pedagogia i les ciències socials, molt en particular la història.
  Año de publicación de la revista: 2014
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article