Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2021

Proposta d’un model d’avaluació de les competències socials dels alumnes d’educació primària des de l'àrea d'Educació Física

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4815
 • Autores:

  Alguacil de Nicolás, Montserrat
  Sebastiani, Enric M.
  Vila Álvarez, Elena
 • Otros:

  Autor según el artículo: Alguacil de Nicolás, Montserrat Sebastiani, Enric M. Vila Álvarez, Elena
  Palabras clave: competències socials
  Resumen: Aquest article proposa un model d’avaluació de les competències socials des de l’àrea d’Educació Física. Per a la seva elaboració s’utilitza un disseny observacional nomotètic (diversos participants que executen una mateixa tasca), de seguiment (diferents patrons de conductes observades durant mesos) i multidimensional (diverses dimensions que es corresponen amb els criteris de l’instrument d’observació), amb la creació d’una eina ad hoc validada per experts. D’aquest disseny se’n deriven una sèrie de decisions sobre els participants, els instruments d’observació, de registre i el procediment d’anàlisi. S’utilitza l’anàlisi seqüencial de retards, prospectius i retrospectius, per obtenir les taules seqüencials que generen les discussions i l’anàlisi de resultats. L’anàlisi seqüencial posa en relació conductes obtingudes diacrònicament i busca patrons de repetició en el temps. D’altra banda, l’anàlisi seqüencial de retards es complementa amb la utilització de la tècnica de coordenades polars que permet obtenir un mapa complet de les interrelacions entre les diferents categories de les diverses dimensions. La característica més destacada de la recerca és la utilització del programa HOISAN 1.6.3 (Hernández-Mendo et alii, 2012), que permet, per primer cop, calcular de manera informatitzada l’anàlisi de coordenades polars. A partir de l’eina ad hoc i dels resultats obtinguts s’elabora la proposta de model d’avaluació de les competències socials de l’àrea d’Educació Física.
  Año de publicación de la revista: 2021
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article