Revistes Publicacions URV: Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature> 2019

Lendas galegas de ánimas

 • Identification data

  Identifier: RP:4088
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4088
 • Authors:

  Noia Campos, Camiño
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Noia Campos, Camiño
  Keywords: cristianisme cultura celta ànimes Galícia creences llegenda cristianismo cultura celta ánimas Galicia crenzas lendas
  Abstract: O artigo ten como obxectivo presentar relatos sobre a volta das almas dos mortos ao mundo da realidade, que en Galicia son numerosos e, así mesmo, defender a súa adscrición ao xénero da lenda. Unhas historias conservadas no imaxinario popular ao longo dos séculos. Mediante a comparación co que sucede en países de cultura celta, en especial no norte e sur de Portugal e Bretaña que son os que mellor coñezo, interprétanse varios relatos de ánimas con diferentes motivos e axentes. Os temas esenciais céntranse na vinda ao mundo das ánimas para pedir favores elas soas. Cando veñen no grupo procesional da (Santa) Compaña é para penar os pecados e para avisar da morte dalgunha persoa da veciñanza. Saliéntase o sincretismo que existe neste tipo de textos entre os elementos da etapa celta, precristiá, e os inseridos pola doutrina católica sobre o purgatorio e o inferno desde a cristianización de Europa. A parte final do artigo dedícase a mostrar a amplitude do concepto de lenda no ámbito da folclorística e a defender a proposta do cambio de denominación dos relatos estudados atendendo á súa veracidade. *** L’article té com a objectiu presentar relats sobre el retorn de les ànimes dels morts al món de la realitat, que a Galícia són nombrosos i, així mateix, defensar-ne la vinculació al gènere de la llegenda. Són unes històries conservades en l’imaginari popular al llarg dels segles. En comparació amb el que succeeix als països de la cultura celta, especialment al nord i al sud de Portugal i a la Bretanya, que són els que conec millor, s’interpreten diversos relats d’ànimes amb diferents motius i agents. Els temes essencials se centren en l’arribada al món de les ànimes per sol·licitar els seus favors. Quan venen al grup processional de (Santa) Compaña és per castigar els pecats i advertir de la mort d’una veí. Es posa de relleu el sincretisme que existeix en aquest tipus de text entre els elements de l’etapa celta, precristiana, i els que s’insereixen en la doctrina catòlica sobre el purgatori i l’infern des de la cristianització d’Europa. La part final de l’article es dedica a mostrar l’amplitud del concepte de llegenda en el camp de la folklorística i defensar la proposta de canviar la denominació dels relats estudiats tenint en compte la seva veracitat.
  Journal publication year: 2019
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Keywords:

  cristianisme
  cultura celta
  ànimes
  Galícia
  creences
  llegenda
  cristianismo
  cultura celta
  ánimas
  Galicia
  crenzas
  lendas
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar