Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2011

Elaboració, aplicació i anàlisi d’un protocol d’avaluació de la transferència de la formació contínua del professorat. Estudi avaluatiu

 • Identification data

  Identifier: RP:3595
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3595
 • Authors:

  Sampé Compte, Marc
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Sampé Compte, Marc
  Keywords: Formació contínua
  Abstract: The evaluation of teachers’ training is a key element that allows the educative centers to test their experience and to consider some lines of action, as well as to improve, when necessary, the Training Program of the Center.The aim of this project arises from the creation of a protocol to evaluate the transference of teachers’ training. For this program we count on different sources to collect information (before, during, at the end of the process and with prerecorded form), addressed to different users (Educative Services, Executive Team, trainers and teachers); the validation of the project in two different educative centers (urban area and rural area) and its later analysis to test its validity and the results obtained in each center.It has been identified two different tendencies to evaluate the transference: the results (grade of application of the training in the classroom) and the factors that affect the transference (the conditions of the users, timing, environment…) which influence the final results. Once the protocol has been analyzed in all its phases, we could reach conclusions and results. L’avaluació de la formació és un element clau que permet als centres educatiuscomprovar la seva trajectòria i plantejar-se unes línies d’actuació, a més de millorar, si s’escau, el Pla de Formació de Centre.A partir d’aquesta afirmació, la finalitat del projecte neix de la creació d’un protocol per avaluar la transferència amb diferents instruments de recollida d’informació (previs al procés, durant, al final i de forma diferida) a diversos destinataris (serveis educatius, equip directiu, formadors i professorat); la seva validació en dos centres educatius (d’àmbit urbà i d’àmbit rural) i el seu posterior anàlisi per comprovar, per una part, la seva validesa i, per l’altra, els resultats obtinguts en cada centre.Fruit de la cerca documental i de les entrevistes realitzades a experts, s’han identificat dues vessants a l’hora d’avaluar la transferència: els resultats (grau d’aplicació de la formació al lloc de treball) i els factors que afecten la transferència (condicions dels participants, temporalització, lloc de treball...) que en faciliten o en dificulten els propis resultats.
  Journal publication year: 2011
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article