Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació> 2011

Els grups interactius en les comunitats d’aprenentatge: una pràctica d’èxit per a la superació del fracàs escolar

 • Identification data

  Identifier: RP:3596
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3596
 • Authors:

  Cabré Olivé, Joan
  Martín Casabona, Noemí
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Cabré Olivé, Joan Martín Casabona, Noemí
  Keywords: grups interactius
  Abstract: The current educational systems in our country and in the rest of Europe are much concerned about the high early school leaving rate, as well as the number of youth people without post-compulsory education. In the attempt to overcome this school failure, some authors of great relevance in the current International Scientific Community state the need to base the education upon scientific evidences and not upon our own thoughts. Projects as important as INCLUD-ED, the only Integrated Project from the Framework research of the European Commission about school education, show that the educational practices achieving such efficiency and equity take into account the learning communities as a measure to overcome this school failure and social exclusion. In the framework of the learning communities, which are based upon dialogic learning, we can find an effective and efficient practice that not only improves the learning processes of all the children and their coexistence at the school center but also promotes a socio-cultural transformation of the environment. We are referring to the interactive groups, a kind of classroom setting which counts on the participation of volunteer adult people and where the interaction and communication take the leading role. Les elevades taxes d’abandonament prematur dels estudis així com del nombre de joves que no compten amb estudis postobligatoris preocupen en excés en els actuals sistemes educatius del nostre país i de la resta d’Europa. En l’intent de superar aquest fracàs escolar, autors de rellevància en l’actual Comunitat Científica Internacional exposen la necessitat de basar l’educació en evidències científiques i no pas en ocurrències. Projectes tan importants com INCLUD-ED, l’únic projecte integrat dels programes Marc de recerca de la Comissió Europea sobre l’educació escolar, posen de manifest que les pràctiques educatives que mostren eficiència i equitat en aquest sentit, reconeixen les comunitats d’aprenentatge com a mesura per a la superació d’aquest fracàs i de l’exclusió social. En el marc de les comunitats d’aprenentatge, on l’aprenentatge dialògic és a la base, compten amb una pràctica eficaç i eficient que no només contribueix a la millora dels aprenentatges dels nois i noies i de la convivència al centre educatiu sinó que també procura una transformació sociocultural de l’entorn. Ens referim als grups interactius, una forma d’organització de l’aula que compta amb la participació de persones adultes voluntàries i on la interacció i la comunicació adquireixen un paper protagonista.
  Journal publication year: 2011
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article