Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Filologia> 1987

Joan Cortada; traductor de la Fuggitiva de Tommaso Grossi. Notes sobre la recepció de la cultura italiana a la Catalunya de la primera meitat del segle XIX

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3856
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3856
 • Autores:

  Arqués, Rossend
 • Otros:

  Autor según el artículo: Arqués, Rossend
  Resumen: La traducció constitueix un deis nivells més actius de l'anomenada recepció literària. El lector-traductor no tan sols ha consumit el text en aquell «paradis solitaire des mots» —com deia Barthes—, sinó que ha objectivat la seva lectura, la seva crítica per mitjà de la traducció. Una traducció és una de les possibles alteritats potencials de l'original; una metonimia respecte a aquest. Una obra és, per definició, oberta, conté en si totes les possibles lectures i variacions, però en estat larvari; la traducció representa, des d'aquest punt de vista, l'evidència de les infinites metamorfosis de l'original i, a més, el renovellament o l'actualització d'aquest.
  Año de publicación de la revista: 1987
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article