Title Date
Anna Monjo Omedes, Militants. Participació i democracia a la CNT als anys trenta (pròleg de Josep Fontana) i Eulalia Vega Masana, Entre revolució i reforma. La CNT a Catalunya (pròleg de Josep Termes)2004
Canals d'innovació tecnològica a l'agricultura mediterrània occidental (1840-1930)2004
Capital, treball i Estat entre dues revolucions industrials, 1874-19132004
Dos models de cooperativisme agrari al primer terç del segle XX2004
El cooperativisme vitivinícola i els processos de modernització agrària al Penedès (1960-2002)2004
El sistema gallec de caixes d'estalvi dins una perspectiva interregional. Segles XIX-XX2004
Fabricar i comerciar a mitjan segle XIX: els casos dels Muntadas i els Batllori2004
Fams i caresties a la Mediterrània occidental durant la baixa edat mitjana. El debat sobre 'les crisis de la crisi'2004
Josep Pich, El Centre Catalá2004
José Miguel Martínez Carrión (ed.), El nivel de vida en la España rural, siglos XVIII-XX2004
La fundació del Banc de Sabadell i la indústria local2004
La Lliga de Productors del Principat de Catalunya i els interssos agraris (1894-1898)2004
La transició nutricional a la Catalunya contemporània: una primera aproximació2004
La vinya a la Catalunya del segle XVIII. Les propostes de renovació de Josep Navarro Mas i Masquet2004
Medis obrers, conflictivitat social i innovació cultural a Sabadell (1877-1909)2004
Ànimes i telers. Canvis materials, malestars socials i combats culturals al Sabadell de l'últim treç del segle XIX (1868-1890)2004
Plantes tintòries i indústria química a la Catalunya del segle XIX: Josep Vallhonesta i Vendrell (1835-1899)2004
Polítiques sobre formació professional a Espanya, 1857-1936: legislació i pràctiques educatives2004
Rubio Pobes, La identidad vasca en el siglo XIX. Discurso y agentes sociales.2004
Teixint la ciutat fàbrica: la formació de la primera Manchester catalana2004