Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

L'atracció de la ciutat de Barcelona respecte als habitants del pla: alguns exemples relatius a Sant Andreu de Palomar (s. XIV)

 • Identification data

  Identifier: RP:4048
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4048
 • Authors:

  Busqueta i Riu, Joan
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Busqueta i Riu, Joan
  Keywords: Barcelona
  Abstract: Barcelona, com és ben sabut, actuà, al llarg de l'Edat Mitjana, com a pol atractiu dels homes del seu territori; la seva especialització econòmica -sobretot en el camp tèxtil- i la seva major diversificació social ho permeteren. S'establí, per tant, un flux de població del camp a la ciutat que augmentà notablement en determinats moments, especialment durant la segona meitat del segle XIV, quan les successives 'pestes' delmaven la ciutat i calia omplir els buits deixats per aquells estralls. Es en aquest sentit que hem apuntat, en altres treballs, una política demogràfica de la ciutat en el sentit d'afavorir la immigració, ja sigui no posant obstacles al corrent migratori espontani, ja sigui amb una intevenció decisiva facilitant les concessions de permisos de ciutadania.
  Journal publication year: 1992
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article