Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1983

La formació del barri de Bonavista

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3982
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3982
 • Autores:

  Comas d'Argemir, Dolors
  Pujadas, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Comas d'Argemir, Dolors Pujadas, Joan
  Palabras clave: història
  Resumen: Lluita, conflictivitat, desarrelament i marginació són quatre deis eixos que defineixen el perfil deis milions d'emigrants que s'amunteguen als barris perifèrics de les grans ciutats industrials de qualsevol país d'Europa. Catalunya, com a país capdavanter de la industrialització espanyola, ha estat sempre un lloc d'arribada de jornalers i camperols de les zones més deprimides de l'Estat Espanyol. Aquest procés, però, s'incrementà de forma dràstica durant el període 1955-1975, donant lloc a un fenomen sense precedents per la seva magnitud.El cas de la ciutat de Tarragona i de la seva comarca no són una excepció dins d'aquest procés. Veiem com, en menys de 15 anys (entre el 1960 i el 1975), es dobla llargament la població tarragonina, tant a nivell local com comarcal. D'aquest increment poblacional, aproximadament un 90% correspon al flux poblacional provinent especialment d'Andalusia, com a resultat de la implantació d'una potent indústria petroquímica i de l'espectacular increment del turisme i del sector de la construcció.El present treball constitueix un estudi de cas. Hem triat el barri de Bonavista com a laboratori on estudiar el conflictiu procés d'inserció social deis immigrats al teixit urbà català. Som molt conscients del perill constant de reificació de l'objecte d'estudi que representa la possible generalització d'un cas com a «representatiu» d'un procés d'abast molt més general. En aquest sentit, volem deixar ciar, d'antuvi, que el cas de Bonavista no és «típic», ni constitueix un model paradigmàtic per a l'estudi de la cultura deis ghettos urbans de la Catalunya Contemporània. Ara bé, ens serveix com a punt de partença per a una investigació de més llarg abast sobre els mecanismes de la identitat cultural i l'etnicitat, que els autors estan duent a terme amb un equip de l'Institut Catalá d'Antropologia.
  Año de publicación de la revista: 1983
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article