Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

L'atracció de la ciutat de Barcelona respecte als habitants del pla: alguns exemples relatius a Sant Andreu de Palomar (s. XIV)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4048
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4048
 • Autores:

  Busqueta i Riu, Joan
 • Otros:

  Autor según el artículo: Busqueta i Riu, Joan
  Palabras clave: Barcelona
  Resumen: Barcelona, com és ben sabut, actuà, al llarg de l'Edat Mitjana, com a pol atractiu dels homes del seu territori; la seva especialització econòmica -sobretot en el camp tèxtil- i la seva major diversificació social ho permeteren. S'establí, per tant, un flux de població del camp a la ciutat que augmentà notablement en determinats moments, especialment durant la segona meitat del segle XIV, quan les successives 'pestes' delmaven la ciutat i calia omplir els buits deixats per aquells estralls. Es en aquest sentit que hem apuntat, en altres treballs, una política demogràfica de la ciutat en el sentit d'afavorir la immigració, ja sigui no posant obstacles al corrent migratori espontani, ja sigui amb una intevenció decisiva facilitant les concessions de permisos de ciutadania.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article