Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1992

La Restauració a la Catalunya Urbana: 1875-1900

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4058
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4058
 • Autores:

  Anguera, Pere
 • Otros:

  Autor según el artículo: Anguera, Pere
  Palabras clave: Restauració
  Resumen: Els nostres coneixements actuals sobre la realitat política de la primera fase de la Restauració a Catalunya són quasi nuls. En línies generals es redueixen a alguna petita referència monogràfica difícilment extrapolable, uns quants llistats de resultats electorals, no sempre prous ni convenientment treballats, marginals, referències en memòries de personatges que hi participaren de lluny o d'aprop, i poca cosa mas. L'estat de la qüestió es podria resumir, doncs, en un gran interrogant. Aquesta migradesa contrasta, en canvi, amb la florida d'estudis que ha generat la fase política immediatament anterior, al Sexeni revolucionari, i fins i tot amb l'interès que ha desvetllat el primer quart del segle XX, ni que sigui sols per a resseguir l'evolució de part del catalanisme polític estructurat en les seves segones beceroles.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article