Treballs Fi de Grau: Química Analítica i Química Orgànica

Un totat de 147 resultats.
Títol Data
Aerogeles de Grafeno: Soporte de Catalizadores2017-06-14
Amines Catalyse Organoboron Reactions2016-11-01
Analysis of paracetamol, caffeine and fluoxetine in stoke bardolph effluent using SPE and UPLC-QTOF-MS2017-06-30
Anàlisi d'hidrocarburs aromàtics presents a l'atmosfera mitjançant extracció per fluids pressuritzats i anàlisi per GC-MS2021-02-01
Análisis de los ciclos catalíticos en una planta de hidrogenación de gasolina de pirólisis2022-09-12
Análisis espectroscópico y quimiométrico del efecto de la temperatura en líquidos iónicos. Estudio previo de su capacidad de absorción de agua2017-01-16
Application of ionic liquids in CO2 valorisation2022-06-28
Augment de la vida útil en poliuretans2018-06-13
Autentificació d'olis d'oliva de les DOP Siurana i Les Garrigues mitjançant mesures de fluorescència acoblades a tractaments quimiomètrics2021-07-02
Avaluació de la qualitat de l'aire2017-07-15
Avaluació de nous materials per a l'extracció d'edulcorants en mostres ambientals aquoses2014-06-06
Avaluació de nous materials per la seva utilització en tècniques d'extracció2023-06-26
Aziridinació Organocatalítica com a Etapa Clau per a la Síntesi de Nous Inhibidors de l’Esfingosina Quinasa2016-06-09
Bhiomicyn A: A new antibiotic2017-06-30
Calibración y validación de un método por espectroscopía nir para la mejora en la cuantificación del grado de hidrólisis en muestras de alcohol polivinílico2021-07-05
Caracterització de compostos de PTFE mitjançant differential scanning calorimetry2021-06-21
Caracterització de membranes de fluorur de polivinilidé modificades i concentració de polifenols mitjançant nanofiltració2016-06-13
Caracterització de resines urea-formaldehid mitjançant ABES, DSC, GPC i HPLC2019-06-13
Carbohydrates as future drugs. Synthesis of (2-naphthyl) β-D-xylopiranoside or XylNap and subsequent transformation of 2- and 4-positions.2017-06-30
Comparació de dos mètodes analítics per a la determinació de xantofil.les totals2015-06-08
Comparació de l'índex de groc de diferents polietilens i polipropilens en grança i placa mesurats en dos espectrofotòmetres color-view BYK-GARDNER2015-07-08
Comparació entre dos sistemes per la determinació de fenols per un mètode colorimètric2019-06-14
Comparación de métodos para la determinación de cationes en tierras: CH3COO-NH4 y Mehlich-32016-06-17
Comparative study of the application of radial and axial passive sampling strategies to the determination of volatile organic compounds in air2023-06-26
Computational study on the transborylation reaction via diboranes2021-06-29
Control analític de processos en la indústria química mitjançant espectroscòpia NIR2017-06-19
Cromatografía de exclusión por tamaño. Análisis del polietilenglicol.2017-06-27
Cross-metathesis optimization as a key step for the synthesis of sphingosine analogues2017-06-22
Desarrollo de una biblioteca de espectros de materias primas y producto final mediante la técnica de espectroscopía (FT-IR)2022-06-20
Desarrollo de un método analítico por GC-FID para la determinación de escualeno en la fracción insaponificable del aceite de oliva2014-06-12
Desenvolupament de diferents metòdiques d'anàlisi mitjançant la tècnica cromatogràfica HPLC2017-01-17
Desenvolupament de nous sistemes ignifugats base aigua per espumes rígides de poliuretà destinades a aplicacions discontínues2018-06-11
Desenvolupament de pintures decoratives a partir d'emulsions en base aigua de naturalesa vinílica2023-06-21
Desenvolupament d'un additiu anticorrosiu aquós amb l'ajuda d'un software de disseny d'experiments2019-06-20
Desenvolupament d’un mètode analític per la determinació de la concentració de micel.la crítica d’un emulsionant en la polimerització en emulsió d’ABS2023-06-23
Desenvolupament d'un mètode control i mitigació de la polimerització de l'1,3-butadiè, POP CORN, a les plantes de procés de butadiè2021-05-14
Desenvolupament d'un mètode de cromatografia de líquids acoblada a un espectròmetre de masses en tàndem per a la determinació de tetrodotoxines2014-01-29
Desenvolupament d'un mètode de digestibilitat in vitro per aus2019-06-17
Desenvolupament d'un mètode per espectroscòpia NIR2022-06-20
Desenvolupament d'un mètode qualitatiu multivariant per la determinació d'adulterants en pastes d'anacards2021-07-03
Desenvolupament d'un mètode qualitatiu multivariant per la determinació d'adulterants en pebre vermell2016-06-20
Desenvolupament d'un nou mètode per diferenciar la naturalesa orgànica o inorgànica de compostos halogenats presents en residus especials mitjançant la utilització de cartutxos selectius2016-06-13
Desenvolupament i validació de nous mètodes d'anàlisi en vi mitjançant FTIR2021-07-07
Desenvolupament i validació d'un mètode d'anàlisi per a la determinació de compostos bioactius en vegetals per HPLC2020-01-16
Design of novel beta-blockers for the retardation of breast cancer metàstasis2019-06-21
Determinació de compostos orgànics emergents en mostres d'aire2021-07-06
Determinació de compostos orgànics volàtils en aigües de procés mitjançant GC-FID2017-06-14
Determinació de Contaminants Atmosfèrics al Port de Tarragona2015-10-15
Determinació de contaminants emergents en peixos per cromatografia de gasos.2016-06-09
Determinació de Formaldehid en emulsions polimèriques mitjançant HPLC-DAD2019-06-18
Determinació de l'SE-2 per cromatografia iònica2015-06-08
Determinació de quinolones en mostres de llet comercial2023-06-23
Determinació de vitamines liposolubles en mostres d’origen alimentari per RP-HPLC-UV2018-07-09
Determinación de cobre en tierras de viñedo ecológico de Denominación de Origen de diferentes zonas de Cataluña2019-06-12
Determinación de etileno en granza de poliolefina mediante HS-GC-FID2023-06-21
Determinación del monómero residual en el PVOH por HS-GC.2016-06-17
Determinación del porcentaje de ramificaciones en diferentes tipos de PVAc mediante GPC2023-06-28
Determinación del succinato en medios de cultivo bacteriano mediante fluorometria2019-06-14
Developing new silk based composite materials for dental and bone repair2018-06-22
Development of a method to determine C-14 by liquid scintillation counting in water samples.2023-06-26
Development of Novel Hydrophobic Film-Forming Polyurethanes Applicable to Hair-Care Cosmetic Products2023-06-23
3D-printable materials with vitrimer-like behavior based on disulfide dynamic bond exchange2022-06-23
Efecte sobre el pH i la conductivitat de diferents compostos de sofre en sòls salins2015-06-12
Espectroscòpia ATR-FTMIR i anàlisi multivariant com a eines per a la detecció de desviacions durant la fermentació alcohòlica2021-06-22
Estratègies per a la preconcentració en línia amb la tècnica d'electroforesi capil.lar per l'anàlisi de drogues d'abús2015-06-15
Estudi de bioaccessibilitat de fragàncies sintètiques en mostres de peix2017-06-21
Estudi de matrius de sensors per l’avaluació de sistemes químics complexos: determinació de creatinina en mostres d’orina2020-09-09
Estudi de precisió d’un analitzador de destil.lació simulada de gasoil mitjançant cromatografia de gasos (GC-FID)2017-01-17
Estudi de precisió d'un analitzador de destil.lació simulada de querosè mitjançant GC-FID2017-06-14
Estudi de prevalença de criteris diagnòstics del trastorn disfòric premenstrual envers el DSM-5 (APA, 2013)2022-09-12
Estudi d'exactitud en l'anàlisi de gasolina emprant un cromatògraf multidimensional Reformulyzer M42018-06-15
Estudi d'optimització i escalat de la preparació d'una dispersió aquosa de poliuretà2015-06-12
Estudi i anàlisi de l'estació depuradora d'aigües residuals d'IQOXE2021-07-07
Estudi i desenvolupament de transistors orgànics electroquímics (OECT) utilitzant una estructura totalment vertical2023-09-07
Estudi i optimització de la síntesi d'un recobriment de poliuretà (PU) d'altes prestacions2019-06-13
Estudi, millora i desenvolupament d'un espessant tèxtil2021-06-30
Estudio de la hidrólisis enzimática del salmosan empleado en nutrición animal2019-06-18
Estudio de la polimerización de la ε-caprolactona (CL) por MALDI-TOF2020-07-03
Estudio de la presencia de un grupo de compuestos orgánicos a lo largo de todo el recorrido del río Francoli2016-06-15
Estudio mediante espectroscopia molecular UV-Vis-NIR de la degradación enzimática de gomas vegetales2018-01-17
Estudio y modificación de especialidades poliméricas en base acuosa y libre de NMP2018-06-11
Extracción de fenoles y flavonoides en el té de Mursalitsa y la ñora2016-06-13
Extracción de polietilenglicol en metoxipolietilenglicol y caracterización mediante cromatografía de permeación de gel2019-06-14
Gestió dels digestats d'una planta de biogàs2023-06-28
Identificació de l’origen geogràfic d’oli d’oliva mitjançant tècniques de classificació multivariants i espectroscòpia ft-raman2018-02-19
Identificación del origen geográfico de aceite de palma mediante técnicas multivariantes2016-01-25
Implantació de la metodologia LEAN en l'àmbit de la Logística2017-06-19
Improvement of solid-contact lithium ion-selective electrodes: Super-Nernstian sensitivity and calibration-free approaches for decentralized analysis 2021-07-02
Influencia química y organoléptica de la fermentación con raspón en un vino monovarietal de Garnacha tinta2022-06-22
Introducció de motius fluorats emergents tiofluoroalquil en heterocicles2021-07-01
Isoamyl acetate synthesis2018-06-22
La química del vermut2019-06-12
Metodologia i validació per NIR2019-06-18
Millora de l’activitat desescumant en pintures de recobriment epoxídiques2017-06-22
Mètodes per a la determinació de la distribució de mida de partícula de síliques via espectrometria per difracció de raigs làser2016-06-08
Neighbouring group direction in asymmetric glycosylation2015-06-15
Neurobiological mechanisms underlying the cognitive deficits associated with the nicotine withdrawal syndrome2014-10-09
New stereoselective synthesis of trienes2023-06-27
Optimització de la tècnica per a la determinació i quantificació de polisacàrids no amilacis i implementació en un nou cromatògraf de gasos.2021-06-29
Optimització d'un mètode de mesura per a la diferenciació de diferents farines d'insectes mitjançant NIR portàtils i anàlisi multivariant2021-07-06
Optimització i validació d'un mètode d'anàlisi per a una especialitat farmacèutica2021-07-07
Optimización de un método para el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas organoclorados en aguas de consumo por GC-MS2017-06-21
Optimization and validation of an analytical method for the determination of oils and grease in wastewater samples by infrared spectroscopy2022-06-30
Optimization of an ultrasonic ionization source using a Quadrupole Time-of-flight mass spectrometry2017-06-30
Polimerización radicalaria controlada en un disolvente "verde":SET-LRP en lactato de etilo2017-06-22
Polímers termosensibles basats en el lactat d'etil, un dissolvent verd2021-07-05
Posada a punt d'un mètode de determinació de coure en sòls de vinya2017-06-15
Posada en marxa d'un mètode per l'anàlisi de pH2021-06-30
Preconcentración y separación enantiomérica de catinonas por electroforesis capilar.2016-09-12
Preparació dels models de calibració multivariant per a diversos tipus de fruita seca2015-06-19
Previsión de ampliación de servicios en el complejo industrial Campeza S.L.2021-07-05
Puesta en marcha de dos equipos de cromatografía para la determinación de los promedios de pesos moleculares y cenizas en el alcohol polivinílico, poliacetato de vinilo y copolímero.2016-01-25
“Quimi-què?" Divulgació de la ciència a través de la ràdio i les xarxes socials. Nous programes, nova secció i adaptació tècnica al context COVID-192020-03-07
RAFT Polymerization study of thermo-responsive polymers2015-06-15
Relació entre la tensió superficial i la permeabilitat a l'oxigen de diferents recobriments polimèrics2023-06-22
Revisión sistemática sobre intervenciones en resiliencia y propuesta de aplicación en personas drogodependientes.2022-06-21
Síntesi de α-metilenlactones i α-metilenaetal-lactones com a precursos de blocs durs en copolímers de blocs ABA2019-06-17
Síntesi de poliesteracetals degradables a partir de l'oli de ricí2017-06-22
Síntesi d'hidroxipolièsters derivats de l'àcid 10-undecenoic i post modificació amb cisteïna2016-06-15
Síntesi estereoselectiva de l'anàleg perfluorat de l'esfingolípid GT11 amb una estructura central tipus triazole 1,5-disubstituït2021-06-07
Síntesi i caracterització de lligands fosfit-fosforoamidit quirals derivats de la D-(+)-glucosa2021-07-06
Síntesi i polimerització de l'àcid 10,11-epoxiundecanoic2014-05-09
Síntesi i polimerització de monòmers derivats de l'àcid 10-undecenoic2016-01-18
Síntesis alternativa de l'Aristoflex AVS®2016-06-15
Síntesis de materials híbrids de carboni per a la reducció electroquímica de CO22021-06-29
Síntesis enantioselectiva de oxazolidinonas mediante resolución cinética con catalizadores tipo amidina2019-06-13
Soot oxidation activity of doped ceria. Influence of dopants.2017-06-30
Stereoselective Microwave-assisted Synthesis of 2-Deoxy-2-fluoro-α-glycosides2018-01-17
Synthesis and characterisation of {CoIII2DyIII2} and {VIII2DyIII2} Single Molecule Magnets2017-06-30
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF DIBENZOTHIOPHENE AND PHENOTHIAZINE DERIVATIVES FOR ORGANIC OPTOELECTRONIC DEVICES2014-07-21
Synthesis and characterization of PACAP23 glycopeptides for improved stability and transport2021-06-29
Synthesis and characterization of peri-naphthalene derivatives2015-07-07
Synthesis of a New Hole Transporting Material and its Application in Perovskite Solar Cells2015-01-04
Synthesis of BEDT-TTF donors with three-fold symmetry2016-06-20
Telomerització d’isoprè amb catalitzadors de Pd. Síntesi de derivats.2018-06-13
Uncovering the Mechanistic Insights of Cp*CoIII-catalyzed C–H Methylation Reactions2023-06-28
Validació de fibres dietètiques totals en aliments pel mètode gravimètric enzimàtic2016-06-08
Validació de l’anàlisi de ferro en aigües de torres de refrigeració mitjançant espectrometria d’absorció atòmica2022-06-23
Validació de l’anàlisi de Na i Mg en galetes mitjançant l’espectrometria d’absorció i emissió atòmiques2017-06-16
Validació demètodes analítics segons estàndards de farmàcia2019-06-20
Validació d'un mètode analític per a la determinació del carboni orgànic total de mostres d'aigua potable i continental2023-06-21
Validació d'un mètode: Determinació de micotoxines per HPLC-MS/MS2019-06-14
Validació d'un mètode per a la determinació dels cations Ca+2, Mg+2, Na+I K+ en sòls2014-09-06
Validació d'un mètode per a la determinaió de pigments en pinso2014-06-11
Validació d'un mètode per cromatografia de líquids per la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d'ús veterinari2021-07-07
Validación de un método espectrofotométrico para la determinación de hierro en muestras de agua procedentes de torres de refrigeración y condensadores2017-06-14
Well-defined thermoresponsive lactic acid-based polymers2021-06-28