Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La videovigilància en l'àmbit laboral

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1012
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1012
 • Autors:

  Galceran López, Judit
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-12-12
  Resum: L’objecte d’aquest treball és realitzar un estudi sobre la captació i gravació de la imatge i so mitjançant sistemes de videocàmeres, parant especial atenció en l’àmbit laboral. La videovigilància és un tema molt recurrent en la societat actual, ja que s’ha convertit en una activitat present en tot tipus d’espais, ja siguin en l’àmbit públic (carreteres, vies, parcs, etc.) o l’àmbit privat (edificis, organitzacions, llars, etc.). Les principals aplicacions que troben els sistemes de videovigilància es centren majoritàriament en garantir la seguretat i protecció de béns i persones o bé en la vigilància i control dels treballadors dins d’un entorn empresarial. La utilització d’aquest instrument pot comportar la vulneració d’una llarga llista de drets fonamentals, com són la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades, la inviolabilitat del domicili, la llibertat ideològica i el dret de reunió i manifestació, entre d’altres. En efecte, alguns autors han definit la videovigilància com la mesura restrictiva que és capaç d’afectar a una gamma més extensa de drets fonamentals. L’aparició de les noves tecnologies també ha revolucionat el món de les relacions laborals. La videovigilància augmenta exponencialment la facultat de vigilància i control que ostenta l’empresari. Davant l’escassa normativa existent en l’ordenament espanyol relativa a aquest àmbit, els tribunals s’han encarregat de definir i establir els criteris delimitadors i els deures i obligacions de l’empresari per a aquesta mesura, amb l’objectiu de salvaguardar els drets fonamentals dels treballadors. The object of this work is to make a study on the capture and recording of the image and sound using video cameras, paying special attention to the workplace. Video surveillance is a recurring topic in today’s society, it has become an activity present in all kinds of spaces, whether in the public scope (roads, streets, parks, etc.) or the private scope (buildings, companies, households, etc.). Video surveillance systems main applications focus on ensuring the safety and protection of goods and people or on the vigilance and control of employees within a business environment. The use of this tool can lead to a long list of infringements on fundamental rights such as privacy, self-image, data protection, the inviolability of the home, ideological freedom and the right of assembly and demonstration, including others. Indeed, some authors have defined video surveillance as the restrictive measure able to affect a wider range of fundamental rights. The appearance of new technologies has also revolutionized the world of labor relations. Video surveillance exponentially increases the power of vigilance and control that employers show. Given the limited regulation existing in Spanish legislation on this area, the courts are in charge of defining and establishing criteria delimiters and the duties and obligations of employers for this measure, in order to safeguard fundamental rights of workers. El objeto de este trabajo es realizar un estudio sobre la captación y grabación de la imagen y sonido mediante sistemas de videocámaras, prestando especial atención en el ámbito laboral. La videovigilancia es un tema muy recurrente en la sociedad actual, puesto que se ha convertido en una actividad presente en todo tipo de espacios, ya sean en el ámbito público (carreteras, vías, parques, etc.) o el ámbito privado (edificios, organizaciones, hogares, etc.). Las principales aplicaciones de los sistemas de videovigilancia se centran mayoritariamente en garantizar la seguridad y protección de bienes y personas o bien en la vigilancia y control de los trabajadores dentro de un entorno empresarial. La utilización de este instrumento puede suponer la vulneración de una larga lista de derechos fundamentales, tales como la intimidad, la propia imagen, la protección de datos, la inviolabilidad del domicilio, la libertad ideológica y el derecho de reunión y manifestación, entre otros. En efecto, algunos autores han definido la videovigilancia como la medida restrictiva que es capaz de afectar a una gama más extensa de derechos fundamentales. La aparición de las nuevas tecnologías también ha revolucionado el mundo de las relaciones laborales. La videovigilancia aumenta exponencialmente la facultad de vigilancia y control que ostenta el empresario. Ante la escasa normativa existente en el ordenamiento español relativa a este ámbito, los tribunales se han encargado de definir y establecer los criterios delimitadores y los deberes y obligaciones del empresario frente a esta medida, con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales de los trabajadores.
  Matèria: Ciències Jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Galceran López, Judit
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: La videovigilància en l'àmbit laboral Video surveillance in the workplace La videovigilancia en el ámbito laboral
  Data de la defensa del treball: 2016-06-06
  Paraules clau: Videovigilància, Drets fonamentals, Lloc de treball Video surveillance, Fundamental rights, Workplace Videovigilancia, Derechos fundamentales, Lugar de trabajo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: La videovigilància en l'àmbit laboral
  Director del projecte: Barrat Esteve, Jordi
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar