Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La Orden de Protección de las víctimas de violencia de género

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1019
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1019
 • Autors:

  Fernández Gómez, Lorena
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-12-13
  Resum: El present treball de final de grau, té com a tema de recerca la Violència de Gènere i l'Ordre de Protecció. El seu objecte d'estudi és analitzar l'Ordre de Protecció de les víctimes de violència de gènere, des de la seva sol·licitud fins a la implantació de les mesures de protecció. D'altra banda, s'estudia la dispensa a la qual té dret la víctima, de no declarar, referent a l'article 416 LECrim. A més a partir d'un estudi estadístic, i mitjançant unes entrevistes semiestructuradas, s'investiga si el protocol d'actuació davant aquest tipus de situacions és el correcte i si l'Ordre de Protecció és efectiva o no. This final degree work, is research topic and Gender Violence Protection Order. Its object of study is to analyze the Order of Protection of victims of domestic violence, from application to the implementation of protective measures. On the other hand, the dispensation to which the victim is entitled, to make a declaration concerning Article 416 LEC is studied. Moreover, from a statistical study, and using a semi-structured interviews, it is investigated whether the protocol for action in such situations is correct and if the protective order is effective or not. El presente trabajo de final de grado, tiene como tema de investigación la Violencia de Género y la Orden de Protección. Su objeto de estudio es analizar la Orden de Protección de las víctimas de violencia de género, desde su solicitud hasta la implantación de las medidas de protección. Por otro lado, se estudia la dispensa a la que tiene derecho la víctima, de no declarar, referente al artículo 416 LECrim. Además a partir de un estudio estadístico, y mediante unas entrevistas semiestructuradas, se investiga si el protocolo de actuación ante este tipo de situaciones es el correcto y si la Orden de Protección es efectiva o no.
  Matèria: Ciències Jurídiques
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Fernández Gómez, Lorena
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: L'Ordre de Protecció de les víctimes de violència de gènere The Order of Protection of victims of domestic violence La Orden de Protección de las víctimas de violencia de género
  Data de la defensa del treball: 2016-07-06
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: La Orden de Protección de las víctimas de violencia de género
  Director del projecte: Román Martín, Laura
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar