Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Las medidas laborales y de Seguridad Social de la trabajadora víctima de violencia de género

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1022
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1022
 • Autors:

  Galán Moreno, Maite
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-12-13
  Resum: La gravetat de la situació de les dones que sofreixen maltractament per les seves parelles ha portat a l'establiment de mesures diverses per garantir la seva protecció. Amb aquest mateix objectiu protector les mesures laborals i de Seguretat Social pretenen allunyar a la víctima del seu agressor i dotar-la de recursos econòmics que garanteixin la seva independència d'aquell. En el present treball s'analitzaran aquestes mesures laborals i de Seguretat Social i s'oferiran algunes propostes de millora sobre les mateixes. The gravity of the situation of the women that suffer from gender abuse by their life partner, has brought establish set up of diverse measures for guaranteeing their protection. These measures of labor environment and social security protection are aiming to ward off the victim from the aggressor and provide her with economic resources that will guarantee her independence. In this research project we will see the analysis of the existing measures and some new proposals for improvement. La gravedad de la situación de las mujeres que sufren maltrato por sus parejas ha llevado al establecimiento de medidas diversas para garantizar su protección. Con ese mismo objetivo protector las medidas laborales y de Seguridad Social pretenden alejar a la victima de su agresor y dotarla de recursos económicos que garanticen su independencia de aquél. En el presente trabajo se analizarán dichas medidas laborales y de Seguridad Social y se ofrecerán algunas propuestas de mejora sobre las mismas.
  Matèria: ---
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Galán Moreno, Maite
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Les mesures laborals i de Seguretat Social de la treballadora víctima de violència de gènere Labor and social security measures of the victim of domestic violence worker Las medidas laborales y de Seguridad Social de la trabajadora víctima de violencia de género
  Data de la defensa del treball: 2016-09-01
  Paraules clau: Violència de Gènere, Drets de Seguretat Social de la víctima, Discriminació Labor and social security measures of the victim of domestic violence worker Violencia de Género, Derechos de Seguridad Social de la víctima, Discriminación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Las medidas laborales y de Seguridad Social de la trabajadora víctima de violencia de género
  Director del projecte: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARIA
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  ---
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar