Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Conflictivitat laboral durant el franquisme fins el començament de la democràcia (1939 - 1980)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1024
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1024
 • Autors:

  Escoda Foncillas, Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-12-13
  Resum: El presente proyecto analiza y explica de forma desglosada en diversos apartados, tal como el marco legal y, acontecimientos y aspectos relevantes – entre otros –, la conflictividad laboral que se produjo des de los inicios del franquismo hasta principios de la democracia. Se estudia también, la influencia que tuvo lugar en el marco constitucional actual. Este trabajo se centra en dos puntos de investigación, el primo que consiste en ver si la conflictividad laboral fue progresivamente en aumento, tanto en vagas, manifestaciones, etc., como por la represión del Estado, hasta el cambio de la dictadura a la democracia; por último, se estudia la influencia que tuvo la conflictividad laboral en la Constitución Española del 1978. Y, cómo a partir del periodo tardío se empieza a introducir los derechos humanos. Para dar respuesta a estos dos puntos principales de investigación, se ha estudiado el número de vagas, manifestaciones i protestas al largo del periodo. En este caso, presenta un aumento pronunciado al alza. También se estudian otros indicadores como los despidos masivos, la intervención policial o los encarcelamientos. Respecto a la influencia que tuvo la conflictividad laboral en la Constitución Española del 1978, se ha observado como el marco legal laboral durante el franquismo era formal pero no aplicable. Un ejemplo seria el Furo de los Trabajadores. Otro aspecto relevante, fue la introducción de algunos derechos humanos en la evolución de las leyes des del franquismo hasta principios de la democracia. Comportó la consideración de los trabajadores como individuos y no como medios de producción. Buena parte de los anhelos que escondían las vagas y la conflictividad laboral de los últimos años del franquismo, tenían como trasfondo el deseo de implantar la plena vigencia de los derechos humanos, que finalmente se plasmaron en la Constitución Española del 1978. This research study analizes and breaks down the labour conflicts that happened from the start of Franco's regime to the beginnings of democracy. It also studies the influence that it had on the current constitutional framework. The study focuses on two key points of research. The first one consists on discerning if labour conflicts had a rise in numbers with regards to strikes, demonstrations protests and state suppression until the transition from the regime to democracy. The last one studies the influence that labour disputes had on the Spanish Constitution of 1978 and how --on the later period-- some human rights were introduced. In order to answer these two main research points the number of strikes, demonstrations and protests through all the era have been studied. In this case a rapid increase in number is observed. Other markers such as mass layoffs, police intervention or arrests are also studied. In regards to the influence of labour disputes on the Spanish Constitution of 78 the legal framework during that period was formal and not applied. One clear example of this would be the 'Fuero de los Trabajadores'. Another relevant aspect was the adoption of certain human rights during the evolution of law from the francoist era to the start of democracy. This entailed the consideration of workers as individuals with rights as opposed to means of production. A good portion of the strikes and labour dispute on the later period had an undercurrent wish of implementing human rights in full applicability, that afterwards were adopted by the Spanish Constitution of 1978. El present projecte analitza i explica de forma desglossada en diversos apartats, tal com marc legal i, esdeveniments i aspectes rellevants – entre d’altres –, la conflictivitat laboral que es va produir des dels inicis del règim franquista fins a principis de la democràcia. S’estudia també, la influència que va tenir en el marc constitucional actual. Aquest treball es centra en dos punts d’investigació, el primer que consisteix en veure si la conflictivitat laboral va anar progressivament en augment, tant pel que fa a vagues, manifestacions, etc., com per la repressió de l’Estat, fins el canvi de la dictadura a la democràcia; en darrer lloc, s’estudia la influència que va tenir la conflictivitat laboral en la Constitució Espanyola del 1978. I, com a partir del període tardà es començaren a introduir els drets humans. Per a donar resposta a aquests dos punts principals d’investigació, s’ha estudiat el nombre de vagues, manifestacions i protestes al llarg del període. En aquest cas, presenta un augment pronunciat a l’alça. També s’estudien altres indicadors com ara els comiats massius, intervenció policial o empresonaments. Pel que fa a la influència que va tenir la conflictivitat laboral en la Constitució Espanyola del 1978, s’ha observat com el marc legal laboral durant el franquisme era formal però no aplicable. Un exemple en seria el Fur dels Treballadors. Un altre aspecte rellevant, va ser la introducció d’alguns drets humans en l’evolució de les lleis des del franquisme fins a principis de la democràcia. Va comportar la consideració dels treballadors com a individus i no com a mitjans de producció. Bona part dels anhels que amagaven les vagues i la conflictivitat laboral dels darrers anys del franquisme, tenien com a rerefons el desig d’implantar la plena vigència dels drets humans, que finalment es plasmaren a la Constitució Espanyola del 1978.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: DRET PÚBLIC: DDP
  Estudiant: Escoda Foncillas, Maria
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Conflictivitat laboral durant el franquisme fins el començament de la democràcia (1939 - 1980) Labour conflict under Franco's regime until the beginnings of democracy (1939 - 1980). Conflictivitat laboral durant el franquisme fins el començament de la democràcia (1939 - 1980)
  Data de la defensa del treball: 2016-06-06
  Paraules clau: Labour conflict, francoism, Spanish Constitution Conflictividad laboral, franquismo, Constitución Española Conflictivitat laboral, franquisme, Constitució Espanyola
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Conflictivitat laboral durant el franquisme fins el començament de la democràcia (1939 - 1980)
  Director del projecte: Carreras Casanovas, Antoni
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar