Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La infrarepresentació política de la dona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1026
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1026
 • Autors:

  San Francisco Pujibet, Marina de
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-12-13
  Resum: La infrarrepresentación de la mujer en la política en España es un hecho evidente. Aun habiendo normativa jurídica en vigor, la representación de la mujer es relativamente baja respecto a la del hombre. Ello es debido a los obstáculos de carácter social y político que dificultan el acceso de la mujer en la política por el mero hecho de ser mujer. No se da únicamente en la actualidad sino que a lo largo de la historia, la mujer siempre ha tenido problemas para obtener derechos políticos como el derecho de voto o el derecho de ser elegida para formar parte del Parlamento o del Congreso. Para obtener más información sobre la poca representación femenina a la política, se entrevistan a diferentes persones que tienen relación directa en el ámbito político t a una Doctorada en Psicologia Social y experta en políticas de género. The underrepresentation of women in the Spanish politics is an obvious fact. Even when having legal regulations in force, the representation of women is relatively low compared to that of men. It is because there are social and political obstacles that make it difficult for women to access politics because of the mere fact of being a woman. It does not happen only nowadays but also throughout history; women have always struggled for political rights such as the right to vote or the right to be elected for Parliament or Congress. For more information about the low representation of women in politics, I am interviewing two people who have direct relationship in the political arena. La infrarepresentació de la dona en la política a Espanya és un fet evident. Tot i haver normativa jurídica en vigor, la representació de la dona és relativament baixa respecte a la de l’home. És degut a obstacles de caràcter social i polític que dificulten l’accés de la dona a la política. No es dóna tan sols a l’actualitat, sinó que al llarg de la història, la dona sempre ha tingut problemes per adquirir drets polítics com el dret de vot o el dret a ser escollida per formar part del Parlament o del Congrés. Per tal d’obtenir més informació sobre la poca representació femenina a la política, s’entrevisten a varies persones que tenen relació directa en l’àmbit polític i a una Doctorada en Psicologia Social i experta en polítiques de gènere.
  Matèria: Ciències Jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: San Francisco Pujibet, Marina de
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: La infrarepresentación política de la mujer Political under-representation of the women La infrarepresentació política de la dona
  Data de la defensa del treball: 2016-07-06
  Paraules clau: Sufragi femení, desigualtat de gènere, sostre de vidre women's suffrage, gender inequality, roof cristal Sufragi femení, desigualtat de gènere, sostre de vidre
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: La infrarepresentació política de la dona
  Director del projecte: Román Martín, Laura
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar