Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El régimen fiscal de la SOCIMI

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1043
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1043
 • Autors:

  Aliaga Guzmán, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-09
  Resum: La SOCIMI és una Societat Anònima Cotitzada d'Inversió en el Mercat Immobiliari, creada el 2009 per la Llei de 11/2009. Tot i que la norma porta més de 7 anys en vigor ens trobem amb que aquest tipus de societat és innovadora i alhora força desconeguda. Aquest tipus d'entitat està enfocada en un d'aquests objectes socials: adquisició i promoció d'immobles, participació en altres SOCIMI, participació en entitats anàlogues i accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva. D'altra banda, la SOCIMI té diverses particularitats dins del seu règim fiscal, com és la disminució del tipus de gravamen de l'Impost sobre Societats que era originàriament d'un 18% i en l'actualitat es troba en un 0%. Per tant, aquesta societat avui en dia no deu fer front a aquest impost. A més, també cal tenir en compte els diversos canvis que han tingut els requisits de l'entitat com és la disminució del capital social, que ha passat de ser de 15 milions d'euros a 5, i la desaparició del límit del 70% del finançament aliè. Finalment, la SOCIMI també reuneix diferents característiques que la diferència de les societats comuns, com és l'obligació de negociació en mercats borsaris o que la seva normativa atorga als seus socis inversors un règim fiscal propi. The SOCIMIs is a Listed Corporations for Investment in the Real Estate Market created in 2009 by the law 11/2009. Although the regulation having been in force for 7 years, we found that this kind of society is innovative and at the same time quite unknown. This society is focused on one of these corporate purposes: acquisition and development of real estate, participation in other SOCIMIs, participation in similar entities and participation in collective investment institutions. On the other hand , the SOCIMIs has various peculiarities in his tax regime , such as the decrease in the tax rate of corporate income tax rate being originally 18% and is currently at 0% . Therefore, this society today should not pay the tax. In addition, we must also take into account the different changes that have taken the requirements of the entity as is the reduction of social capital, which has moved from 15 million euros to 5, and the disappearance of the limit of 70 % of the external financing. Finally, the SOCIMIs also brings different characteristics that unlike ordinary societies , such as the obligation to trade on stock markets or their regulatory investment partners gives its own tax system. La SOCIMI es una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario, creada en 2009 por la Ley de 11/2009. A pesar de que la norma lleva más de 7 años en vigor nos encontramos con que este tipo de sociedad es innovadora y a la vez bastante desconocida. Este tipo de entidad está enfocada en uno de estos objetos sociales: adquisición y promoción de inmuebles, participación en otras SOCIMI, participación en entidades análogas y acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva. Por otro lado, la SOCIMI tiene diversas particularidades dentro de su régimen fiscal, como es la disminución del tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades siendo originariamente de un 18% y en la actualidad se encuentra en un 0%. Por lo tanto, esta sociedad hoy en día no debe de hacer frente a dicho impuesto. Además, también hay que tener en cuenta los diversos cambios que han tenido los requisitos de la entidad como es la disminución del capital social, que ha pasado de ser de 15 millones de euros a 5, y la desaparición del límite del 70% de la financiación ajena. Por último la SOCIMI también reúne diferentes características que la diferencia de las sociedades comunes, como es la obligación de negociación en mercados bursátiles o que su normativa otorga a sus socios inversores un régimen fiscal propio.
  Matèria: Ciències Jurídiques
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Aliaga Guzmán, Alba
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El règim fiscal de la SOCIMI The tax system of SOCIMIs El régimen fiscal de la SOCIMI
  Data de la defensa del treball: 2016-06-07
  Paraules clau: SOCIMI, arrendament, Impost sobre societats SOCIMIs, leasing , tax SOCIMI, arrendamiento, Impuesto sobre sociedades
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El régimen fiscal de la SOCIMI
  Director del projecte: Rivas Nieto, María Estela
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar