Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El dret a la intimitat en les investigacions corporals i

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1045
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1045
 • Autors:

  Pedrola Navarro, Alba.
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-10
  Resum: El present treball de final de Grau tracta sobre l’afectació del dret a la intimitat en les investigacions corporals. Observarem la regulació del Dret a la intimitat, reconegut en l’art. 18 CE, i per tant, considerat un DDFF. Una vegada ens quedi clar quina és la seva regulació, podrem observar les possibles intromissions que es poden produir en aquest DDFF, i que poden ser considerades legítimes o il·legítimes, segons si compleixen amb els requisits establerts. Per altra banda també entrarem a considerar la possible afectació d’aquest dret quan entra en conflicte amb altres DDFF. Seguidament analitzarem el concepte d’investigació corporal, i les diferents modalitats que formen part del terme per poder veure en quines modalitats d’intervencions és veurà afectat el dret a la intimitat i en quines no, i també els requisits d’aquestes per a que en el cas de que si que suposin una intromissió al dret a la intimitat, siguin considerades legítimes. Per a que podem entendre millor l’abast del dret a la intimitat, es necessari considerar la importància de l’article 8 del CEDH, que amplia el concepte d’intimitat personal, a la vida personal i familiar, pel que ja no parlem únicament de la vida personal d’un individu, sinó que el concepte és refereix també a les persones amb les quals el subjecte tingui un vincle familiar. Per últim, entrarem a analitzar detalladament la regulació de l’escorcoll, concretament la LO 4/2015, en la que entrarem a qüestionar la constitucionalitat de l’article 20, on trobem regulat l’escorcoll. També realitzarem una diferenciació de les modalitats d’escorcoll que és duen a terme amb un recolzament jurisprudencial que ens facilitarà la comprensió d’aquests. La conclusió final és l’escassa regulació d’aquesta pràctica i la possible inconstitucionalitat de la llei que la regula. This Final Degree Project discusses the involvement of the right to privacy in bodily searches. We observe the regulation of the right to privacy, acknowledged in Art. 18 EC and therefore considered as a Fundemental Right. Once we make clear what its regulation is, we can see the potential interference that can occur in this Fundemental Right proccess, which can be considered legitimate or illegitimate, depending on whether they comply with the requirements. On the other hand it should also be considered whether the possible effect of this right conflicts with other Fundemental Rights. Thereafter we analyze the concept of bodily searches and the different types that are part of the term to see what types of interventions will be affected by the right to privacy and what not, and which requirements for those, who in the case of an interference involving the right to privacy, are considered legitimate. So that we can better understand the scope of the right to privacy, it is necessary to consider the importance of Article 8 of the ECHR, which expands the concept of personal privacy, personal and family life, so that we no longer talk only of the personal life of an individual, but of the concept also refering to the persons with whom the individual has a family tie. Finally, we move into a detailed analysis of the regulation of bodily search operations, particularly the LO 4/2015, which we question in the constitutionality of Article 20, which are therein set out. We also take a differentiation of types of searches carried out with a support case law that will facilitate the understanding thereof. The final conclusion is the scarcely regulated practice of such and the possible unconstitutionality of the law which governs it. El presente Trabajo de final de Grado trata sobre la afectación del derecho a la intimidad en las investigaciones corporales. Observaremos la regulación del derecho a la intimidad, reconocido en el art. 18 CE, y por tanto, considerado un DDFF. Una vez nos quede claro cuál es su regulación, podemos observar las posibles intromisiones que se pueden producir en este DDFF, y que pueden ser consideradas legítimas o ilegítimas, según si cumplen con los requisitos establecidos. Por otro lado, también entraremos a considerar la posible afectación de este derecho cuando entra en conflicto con otros DDFF. Seguidamente analizaremos el concepto de investigación corporal, y las distintas modalidades que forman parte del término para poder ver en que modalidades de intervenciones se verá afectado el derecho a la intimidad y en que modalidades no, y también los requisitos de estas para que en el caso en que supongan una intromisión al derecho a la intimidad, sean consideradas legítimas. Para poder entender mejor el abarcamiento del derecho a la intimidad, es necesario considerar la importancia del artículo 8 del CEDH, que amplía el concepto de intimidad personal, a la vida personal y familiar, por lo que ya no hablaríamos únicamente de la vida personal de un individuo, sino que el concepto se refiere también a las personas con las que el sujeto tenga un vínculo familiar. Por último, entraremos a analizar detalladamente la regulación del cacheo, concretamente en la LO 4/2015, en la que entraremos a cuestionar la constitucionalidad del artículo 20, donde encontraremos regulado el cacheo. También realizaremos una diferenciación sobe las modalidades de cacheo que se llevan a cabo, mediante un soporte jurisprudencial que nos facilitará la comprensión de los mismos. La conclusión final es la escasa regulación de esta práctica i la posible inconstitucionalidad de la ley que la regula.
  Matèria: Ciències Jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Pedrola Navarro, Alba.
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El dret a la intimitat en les investigacions corporals i, en especial, als escorcolls The right to privacy during corporal investigations, in particular, bodily searches. El derecho a la intimidad en las investigaciones corporales y, en especial, en los cacheos.
  Data de la defensa del treball: 2016-09-01
  Paraules clau: Escorcoll, investigacions corporals, intervencions corporals. Frisking, corporal investigations, bodily interventions. Cacheo, investigaciones corporales, intervenciones corporales.
  Confidencialitat: Si
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El dret a la intimitat en les investigacions corporals i, en especial, als escorcolls
  Director del projecte: Llobet Vernet, Jaume
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar