Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El reconeixement i la protecció internacionals del dret humà al medi ambient sa

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1053
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1053
 • Autors:

  Martínez Brull, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-10
  Resum: Aquest treball vol reflectir com afecta la degradació ambiental als drets humans i com s’ha regulat jurídicament el dret humà al medi ambient sa als ordenaments jurídics internacionals, d’àmbit universal, en el sí de les Nacions Unides, així com en l’àmbit regional, en el sí dels sistema regional europeu, interamericà i africà, per tal d’oferir un estudi del reconeixement d’aquest dret humà emergent i, finalment, analitzar la seva garantia a través de decisions jurisprudencials adoptades pels diferents òrgans judicials i quasi judicials (Comissions) dels sistemes regionals de protecció dels drets humans, amb l’objectiu de conèixer la seva interpretació i abast pràctic. This paper aims to reflect how environmental degradation affects human rights and how is regulated the healthy environment human right in the international systems, within the United Nations, as well as in the regional systems, like European, Inter- American and African, to provide a study of the recognition of this emerging human right, and finally, analyse its guarantee through different case law decisions taken by courts and Commissions of different regional systems protection of human rights, in order to know its practical interpretation. Este trabajo quiere reflejar como afecta la degradación ambiental a los derechos humanos i como se ha regulado jurídicamente el derecho humano al medio ambiente sano en los ordenamientos jurídicos internacionales, de ámbito universal, en el sí de las Naciones Unidas, así como en el ámbito regional, en el sí del sistema europeo, interamericano i africano, para ofrecer un estudio del reconocimiento de éste derecho humano emergente i, finalmente, analizar su garantía a través de las decisiones jurisprudenciales adoptadas por los distintos órganos judiciales y casi judiciales (Comisiones) de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, con el objetivo de conocer su interpretación y alcance práctico.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Martínez Brull, Anna
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El reconeixement i la protecció internacionals del dret humà al medi ambient sa International recognition and protection of the healthy environmental human right El reconocimiento y la proteccion internacional del derecho humano al medio ambiente saludable.
  Data de la defensa del treball: 2017-01-10
  Paraules clau: Medi Ambient, Dret Humà, Degradació Ambiental. Environment, Human right, environmental degradation. Medio Ambiente, Derecho Humano, Degradación Ambiental.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El reconeixement i la protecció internacionals del dret humà al medi ambient sa
  Director del projecte: Borràs Pentinat, Susana
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar