Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Talin-1 is a mechanosensitive adhesome protein regulated by actomyosin contractibility

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:107
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG107
 • Autors:

  Ramírez Martínez, Andrés
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-17
  Resum: Talin-1 és una proteïna mecanosensible de l’adhesoma regulada per la contractibilitat de l’actomiosina Resum Les forces mecàniques exerceixen importants funcions reguladores en processos com diferenciació, desenvolupament i migració. Les adhesions focals (FA) acoblen la matriu extracel·lular amb el citosquelet i són els principals mediadors en la interacció entre canvis físics i senyals bioquímiques. Tanmateix, la regulació de la tensió en components individuals de les FA només s’ha estudiat recentment. En aquest treball informem de l’ús d’un biosensor molecular de tensió en talin basat en la transferència d’energia de ressonància de Förster (FRET) i nanomotlles entròpics. Hem determinat que la tensió sobre talin depenia de les forces transmeses a través de la seva associació directa amb l’actina. Pertorbacions en la contractibilitat de l’actomiosina a través de composts químics o evitant la unió directa amb l’actina, van augmentar l’eficiència FRET, indicant menor força sobre talin. Aquests resultats proporcionen informació directa sobre el mecanisme pel qual talin actua com acoblador mecànic entre integrines i citosquelet. Esperem que els biosensors de tensió basats en FRET es converteixin en una eina útil i vàlida pels mesuraments de força a escala molecular. Talin-1 is a mechanosensitive adhesome protein regulated by actomyosin contractibility Summary Mechanical forces exert important regulatory functions in processes such as differentiation, development and migration. Focal adhesions (FA) couple the extracellular matrix with the cytoskeleton and are main mediators in the interplay between physical changes and biochemical signals. Nonetheless, the regulation of tension in individual FA components has only been recently addressed. In this work, we report the use of a molecular tension biosensor in talin based on Förster resonance energy transfer (FRET) and entropic nanosprings. We found that tension on talin depended on the pulling forces transmitted by its direct association to actin. Disturbing actomyosin contractibility by small molecules or preventing direct actin binding increased FRET efficiency, indicating lower tension. These results provide direct information about the mechanism behind talin as a mechanical coupler between integrins and the cytoskeleton. We expect FRET tension biosensors to become a valid and useful tool for molecular tension measurements. Talin-1 es una proteína mecanosensible del adhesoma regulada por la contractibilidad de la actomiosina Resumen Las fuerzas mecánicas ejercen importantes funciones reguladoras en procesos como diferenciación, desarrollo y migración. Las adhesiones focales (FA) acoplan la matriz extracelular con el citosqueleto y son los principales mediadores en la interacción entre cambios físicos y señales bioquímicas. Sin embargo, la regulación de la tensión en componentes individuales de las FA solo ha sido abordada recientemente. En este trabajo, informamos del uso de un biosensor molecular de tensión en talin basado en la transferencia de energía de resonancia de Förster (FRET) y nanomuelles entrópicos. Hemos determinado que la tensión en talin dependía de las fuerzas transmitidas mediante su asociación directa a actina. Perturbaciones en la contractibilidad de la actomiosina mediante compuestos químicos o evitando la unión directa con la actina aumentaron la eficiencia FRET, indicando menor tensión sobre talin. Estos resultados proporcionan información sobre el mecanismo mediante el que talin actúa como un acoplador mecánico entre integrinas y citosqueleto. Esperamos que los biosensores de tensión basados en FRET se conviertan en una herramienta útil y válida para mediciones de fuerza a escala molecular.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and Biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Ramírez Martínez, Andrés
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Talin-1 és una proteïna mecanosensible de l'adhesoma regulada per la contractibilitat de l'actomiosina Talin-1 is a mechanosensitive adhesome protein regulated by actomyosin contractibility Talin-1 es una proteína mecanosensible del adhesoma regulada por la contractibilidad de la actomiosina
  Data de la defensa del treball: 2014-01-31
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Mecanotransducció, microscopia, biologia Mechanotransduction, microscopy, biology Mecanotransducción, microscopía, biología
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Talin-1 is a mechanosensitive adhesome protein regulated by actomyosin contractibility
  Director del projecte: Arola Arnal, Anna
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and Biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar