Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Análisis del fenómeno de los matrimonios forzados desde la perspectiva jurídico penal

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1077
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1077
 • Autors:

  Pedraza Bolaño, Eva
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-11
  Resum: El matrimoni forçat no era un fenomen típic a Espanya abans de la reforma operada per la Llei Orgànica 1/2015 del Codi Penal, sinó que aquest fenomen es resolia aplicant altres tipus penals com, per exemple, el d’amenaces, coaccions, abusos sexuals, etc. Va ser el Conveni d’Estambul, del que Espanya forma part, el que va obligar a incorporar la tipificació del fenomen dels matrimonis forçats, tal com estableix el seu article 37. I, efectivament, Espanya va complir aquesta obligació quan va incorporar l’article 172 bis CP, que va introduir el nou delicte de matrimoni forçat, amb la reforma mencionada, la qual també va introduir el matrimoni forçat com a finalitat d’explotació en el delicte de tracta de sers humans en el seu article 177 bis CP. Cal assenyalar que els matrimonis forçats son reconeguts com una violació dels drets humans en nombrosos tractats internacionals i en altres documents supranacionals. També que la regulació de la tipificació del matrimoni forçat a l’article 172 bis CP presenta bastants imprecisions, desencerts i incorreccions que s’haurien de considerar i millorar. A més a més, hi ha una greu problemàtica concursal entre el delicte de matrimoni forçat i altres delictes del Codi Penal, la resolució de la qual no es unànime per la doctrina que ha abordat el tema i no hi ha jurisprudència encara al respecte, el que comporta que hi hagi diversitat d’opinions i moltes d’elles contradictòries. Forced marriage is a phenomenon not regulated in the criminal law before the reform of Spanish Penal Code that took place in 2015, but this phenomenon solved applying other penal types as, for example, threats, coercions, sexual abuses, etc. The Istanbul Convention, in which Spanish is part, forced to introduce the criminalization of forced marriage, as it indicate his article 37. And, in fact, Spain accomplished this obligation when introduced the article 172 bis Penal Code, which introduce the new crime of forced marriage, in the cited reform that also introduced forced marriage as a purpose of exploitation in the article 177 bis CP on trafficking in human beings. It should be noted that forced marriage is recognized as a violation of human rights in numerous international treaties and other documents supranational. Moreover, the regulation of the new crime (art.172 bis Penal Code) has many imperfections, misses and improprieties that that should be considered and improved. Also, there is a serious difficulty in resolving concurrence of felonies between forced marriage and other crimes because of lack of jurisprudence and lack of an unanimous opinion of the doctrine that has studied the topic. El matrimonio forzado no era un fenómeno típico en España antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 del Código Penal, sino que dicho fenómeno se resolvía aplicando otros tipos penales como ,por ejemplo, el de amenazas, coacciones, abusos sexuales, etc. Fue el Convenio de Estambul, del que España forma parte, el que obligó a incorporar la tipificación del fenómeno de los matrimonios forzados, tal como establece su artículo 37. Y, efectivamente, España cumplió dicha obligación cuando incorporó el artículo 172 bis CP, que introduce el nuevo delito de matrimonio forzado, en la reforma mencionada, la cual también introdujo el matrimonio forzado como finalidad de explotación en el delito de trata de seres humanos en su artículo 177 bis CP. Cabe señalar que los matrimonios forzados son reconocidos como una violación de los derechos humanos en numerosos tratados internacionales y en otros documentos supranacionales. También que la regulación de la tipificación del matrimonio forzado en el artículo 172 bis CP presenta bastantes imprecisiones, desaciertos e incorrecciones que se deberían considerar y mejorar. Además, hay una grave problemática concursal entre el delito de matrimonio forzado y otros delitos del Código Penal cuya resolución no es unánime por la doctrina que ha abordado el tema y no hay jurisprudencia aun al respeto, lo que conlleva que haya disparidad de opiniones y muchas de ellas contradictorias.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Pedraza Bolaño, Eva
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Anàlisis del fenòmen dels matrimonis forçats des de la perspectiva jurídico penal Analysis of the phenomenon of forced marriages from the criminal law perspective Análisis del fenómeno de los matrimonios forzados desde la perspectiva jurídico penal
  Data de la defensa del treball: 2016-06-09
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Análisis del fenómeno de los matrimonios forzados desde la perspectiva jurídico penal
  Director del projecte: Torres Rosell, Núria
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar