Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

L'evolució dels principis cooperatius en l'ordenament jurídic espanyol i la seva integració en la nova llei de cooperatives de Catalunya

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1079
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1079
 • Autors:

  Arnauda Padró, Gerard
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-12
  Resum: En el presente trabajo se pretende profundizar en el estudio de los principios cooperativos y su integración en el ordenamiento jurídico español y catalán, con el fin de valorar la posible pérdida de identidad cooperativa. Se introduce el tema mediante una breve exposición de los orígenes de la cooperativa y sus principios y valores. Posteriormente veremos su evolución en nuestra tradición legislativa des de la promulgación de la primera ley específica de cooperativas hasta el actual marco legislativo, analizando los preceptos y disposiciones que los comprometen y dotan de contenido. Finalmente se realiza un estudio detallado de la configuración de los principios en la nueva Ley 12/2015, de Cooperativas de Cataluña, mediante un epígrafe dedicado a cada uno de ellos. Vamos a determinar de esta forma cual es el actual modelo cooperativo que nos presenta esta ley y veremos como este se acerca progresivamente al de las sociedades de capital. La finalidad última a través de este trabajo es determinar si este modelo cooperativo sigue siendo respetuoso y fiel a los principios inspiradores de todas las cooperativas en todo el mundo. In the present work we want to go into detail about the study of cooperative values and their integration in the Spanish and Catalan legal system in terms of their possible loss of identity. The theme is introduced by a short exposition of the cooperative origins and its principles and values. Later we will see their evolution in our legislative tradition since the promulgation of the first cooperative law until the current legislative framework. Finally it has done a detailed study of how as they set up in the new cooperative law of Catalonia through a section dedicated to each of them. We will define what current cooperative model is presented and the form as it approaches to the capital corporation model. The ultimate purpose trough this study is to determine if this cooperative model remains respectful and faithful to the cooperatives values which have inspired all cooperatives around the world. En el present treball es pretén profunditzar en l’estudi dels principis cooperatius i la seva integració en l’ordenament jurídic espanyol i català, per tal de valorar la possible pèrdua d’identitat cooperativa. S’introdueix el tema a partir d’una exposició breu dels orígens de la cooperativa i els seus principis i valors. Posteriorment veurem la seva evolució en la nostra tradició legislativa des de la promulgació de la primera llei específica de cooperatives fins a l’actual marc legislatiu, analitzant els preceptes i disposicions de la llei que els comprometen i els doten de contingut. Finalment es realitza un estudi detallat de la configuració dels principis en la nova Llei 12/2015, de Cooperatives de Catalunya, mitjançant un epígraf dedicat a cada un d’ells. Determinarem d’aquesta manera quin és l’actual model cooperatiu que ens presenta aquesta llei i veurem com aquest s’acosta progressivament al de les societats de capital. La finalitat última a través d’aquest estudi es determinar si aquest model cooperatiu segueix essent respectuós i fidel als principis inspiradors de totes les cooperatives arreu del món.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Arnauda Padró, Gerard
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: La evolución de los principios cooperativos en el ordenamiento jurídico español y su integración en la nueva ley de cooperativas de Cataluña The evolution of the cooperative principles in the spanish legal system and its integration in the new cooperative law of Catalonia L'evolució dels principis cooperatius en l'ordenament jurídic espanyol i la seva integració en la nova llei de cooperatives de Catalunya
  Data de la defensa del treball: 2016-06-01
  Paraules clau: Principios cooperativos, legislación catalana de cooperativas, modelo cooperativo Cooperative principles, catalan legislation of cooperative, cooperative model Principis cooperatius, legislació catalana de cooperatives, model cooperatiu
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: L'evolució dels principis cooperatius en l'ordenament jurídic espanyol i la seva integració en la nova llei de cooperatives de Catalunya
  Director del projecte: Franquet Sugrañes, M. Teresa
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar