Treballs Fi de Grau> Dret Públic

L'assetjament escolar entre iguals: anàlisi de la responsabilitat penal dels menors a Espanya

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1084
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1084
 • Autors:

  Alcina Galvez, Jessica
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-12
  Resum: L’assetjament escolar ha estat i és una realitat que molts cops es mostra invisible davant la societat, malgrat això, són moltes les persones que han presenciat alguna d’aquestes situacions, ja sigui exercint el rol de víctima, d’agressor o simplement d’espectador. Aquest fet demostra que el poder de canviar aquesta realitat rau en la societat, ja que aquesta és la crea, tolera i pateix aquesta violència entre iguals. El present treball té com a objectiu mostrar la resposta penal que l’ordenament jurídic espanyol preveu respecte a l’assetjament escolar i el tractament establert, tant a la jurisdicció de menors com al centre educatiu. Aquest treball s’ha centrat en l’estudi de cinc parts, les quals són necessàries per a contextualitzar aquesta cruel realitat que impera en la nostra societat. En primer lloc, s’explica en què consisteix l’assetjament escolar, tant des del punt de vista social com jurídic. En segon lloc, l’estudi se centra amb els rols que assumeixen els menors dins d’una situació d’assetjament escolar, és a dir, conèixer els atributs característics de l’agressor, víctima i espectador, i el perquè del seu comportament. En tercer lloc, el present treball mostra el tractament que rep la víctima i l’agressor tant en l’àmbit educatiu com judicial. En quart lloc, es fa menció a la responsabilitat civil que preveu la Llei del Menor en cas que un menor realitzi un delicte d’assetjament escolar. I en últim lloc, es nomenen els programes de prevenció més eficaços, d’acord amb la cerca realitzada, per tal de fer front a l’assetjament escolar dins del centre educatiu. Així doncs, el que es pretén amb aquest estudi és donar una visió global sobre el que comporta aquesta problemàtica social, amb una especial atenció a la responsabilitat penal del menor. Bullying has been and is a reality that is often invisible to society; however, many people have seen some of these situations, whether playing the role of victim or perpetrator or just as a viewer. This shows that the power to change this reality lies in society, since it is society that creates, tolerates and suffers violence between equals. This paper aims to show the answer that the Spanish criminal law provides regarding to bullying and the treatment established both to the juvenile justice and the school. This work has focused on the study of five parts, which are necessary to contextualize this cruel reality that prevails in our society. Firstly, it is explained what bullying is, both from the social and legal standpoint. Secondly, the study focuses on the roles that children take in a bullying situation, i.e. knowing the characteristic attributes of the offender, victim and spectator, and what causes their behaviour. Thirdly, the present study shows the treatment received by the victim and the offender both in the educational and judicial scopes. Fourthly, it is mentioned the civil liability that the juvenile justice provides in case a minor carries a crime of bullying. And finally, it is appointed the most effective prevention programs, according to the conducted research in order to deal with bullying in the school. Thus, the aim of this study is to give an overview of what this social issue entails, with a focus on criminal liability of minors. El acoso escolar ha sido y es una realidad que muchas veces se muestra invisible ante la sociedad, sin embargo, son muchas las personas que han presenciado alguna de estas situaciones, ya sea ejerciendo el rol de víctima, de agresor o simplemente de espectador. Este hecho demuestra que el poder de cambiar esta realidad radica en la sociedad, ya que esta es la crea, tolera y sufre esta violencia entre iguales. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la respuesta penal que el ordenamiento jurídico español prevé respecto al acoso escolar y a su tratamiento establecido, tanto en la jurisdicción de menores como en el centro educativo. Este trabajo se ha centrado en el estudio de cinco partes, las cuales son necesarias para contextualizar esta cruel realidad que impera en nuestra sociedad. En primer lugar, se explica en qué consiste el acoso escolar, tanto desde el punto de vista social como jurídico. En segundo lugar, el estudio se centra con los roles que asumen los menores dentro de una situación de acoso escolar, es decir, conocer los atributos característicos del agresor, víctima y espectador, y el porqué de su comportamiento. En tercer lugar, el presente trabajo muestra el tratamiento que recibe la víctima y el agresor tanto en el ámbito educativo como judicial. En cuarto lugar, se hace mención a la responsabilidad civil que prevé la Ley del Menor en caso de que un menor realice un delito de acoso escolar. Y en último lugar, se nombran los programas de prevención más eficaces, de acuerdo con la búsqueda realizada, a fin de hacer frente al acoso escolar dentro del centro educativo. Así pues, lo que se pretende con este estudio es dar una visión global sobre lo que conlleva esta problemática social, con especial atención a la responsabilidad penal del menor.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Alcina Galvez, Jessica
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: L'assetjament escolar entre iguals: anàlisi de la responsabilitat penal dels menors a Espanya Peer bullying: analysis of criminal liability of minors in Spain El acoso escolar entre iguales : análisis de la responsabilidad penal de los menores en España
  Data de la defensa del treball: 2017-01-12
  Paraules clau: Mediació i prevenció, menyscabament a la integritat moral, responsabilitat penal del menor Mediation and prevention, prejudice to moral integrity, criminal responsibility of minors Mediación y prevención, menoscabo a la integridad moral, responsabilidad penal del menor
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: L'assetjament escolar entre iguals: anàlisi de la responsabilitat penal dels menors a Espanya
  Director del projecte: Cacho Rivera, Jesús María del
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar