Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El delito de prevaricación judicial y la conducta de dictar resolución injusta.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1085
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1085
 • Autors:

  García Rodríguez, Jorge
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-12
  Resum: Aquest treball té com a objectiu analitzar el delicte de prevaricació judicial i la conducta de dictar resolució injusta. En primer lloc es realitza un estudi dels diferents codis penals espanyols en els quals s'ha regulat el delicte de prevaricació judicial en les seves diferents modalitats per poder veure l'evolució que pateix el delicte en qüestió i la influència que té el context històric i social. En segon lloc s'estudia el bé jurídic que el delicte de prevaricació judicial tracta de protegir, hi ha una gran discussió sobre aquest tema ja que normalment en parlar de delicte de prevaricació judicial es relaciona únicament i exclusivament amb el bon funcionament de l'administració de justícia. En tercer lloc s'analitza el tipus objectiu, es comença amb un estudi de l'autor típic, es continua amb la comissió per omissió i es amb les resolucions que són susceptibles de ser incloses en el delicte, finalment s'estudia la injustícia de la resolució. En quart lloc s'estudia el tipus subjectiu, tant l'expressió "sabent", el dol eventual i l'error de tipus i prohibició. En cinquè lloc es fa referència a la modalitat imprudent del delicte de prevaricació judicial. Finalment, s'examina el cas Baltasar Garzón, s'analitza la sentència per la qual és condemnat, i reunint les dades reunits durant tot el treball, es realitza un comentari al respecte. This work aims to analyze the crime of prevarication and legal conduct of dictating unjust resolution. First a study of the different Spanish penal codes which has regulated the crime judicial prevarication in its various forms to see the evolution suffered by the crime in question and the influence of the historical and social context is performed. Secondly the legal right that the crime judicial prevarication about protecting studied, there is a big discussion about it because usually when talking about crime judicial prevarication relates solely to the proper functioning of the administration of justice. Thirdly the target rate is analyzed, it begins with a study of the typical author, continue with the commission by omission and resolutions that are likely to be included in the crime, finally the injustice of the resolution is studied. Fourthly the subjective, both the expression "knowingly" the possible fraud and error type and prohibition is studied. Fifth reference to reckless form of the crime is judicial prevarication. Finally, the case is examined Baltasar Garzon, the sentence for which he is convicted is analyzed, and gathering data collected throughout the work, a comment is made about it. Este trabajo tiene como objetivo analizar el delito de prevaricación judicial y la conducta de dictar resolución injusta. En primer lugar se realiza un estudio de los diferentes códigos penales españoles en los que se ha regulado el delito de prevaricación judicial en sus diferentes modalidades para poder ver la evolución que sufre el delito en cuestión y la influencia que tiene el contexto histórico y social. En segundo lugar se estudia el bien jurídico que el delito de prevaricación judicial trata de proteger, existe una gran discusión al respecto ya que normalmente al hablar de delito de prevaricación judicial se relaciona única y exclusivamente con el buen funcionamiento de la administración de justicia. En tercer lugar se analiza el tipo objetivo, se empieza con un estudio del autor típico, se continúa con la comisión por omisión y se con las resoluciones que son susceptibles de ser incluidas en el delito, finalmente se estudia la injusticia de la resolución. En cuarto lugar se estudia el tipo subjetivo, tanto la expresión “a sabiendas”, el dolo eventual y el error de tipo y prohibición. En quinto lugar se hace referencia a la modalidad imprudente del delito de prevaricación judicial. Por último, se examina el caso Baltasar Garzón, se analiza la sentencia por la cual es condenado, y reuniendo los datos reunidos durante todo el trabajo, se realiza un comentario al respecto.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: García Rodríguez, Jorge
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El delicte de prevaricació judicial i la conducta de dictar resolució injusta The crime of prevarication and legal conduct of dictating unjust resolution El delito de prevaricación judicial y la conducta de dictar resolución injusta.
  Data de la defensa del treball: 2016-06-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Prevaricació, injusta, resolució Prevarication, unjust, resolution. Prevaricación, injusta, resolución.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El delito de prevaricación judicial y la conducta de dictar resolución injusta.
  Director del projecte: Preciado Doménech, Carlos Hugo
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar