Treballs Fi de Grau> Dret Públic

L'Administració electrònica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1089
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1089
 • Autors:

  Sabaté Fernández, Lluís
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-12
  Resum: El present treball té per objectiu dur a terme un estudi jurídic sobre la situació de l’ús dels mitjans electrònics a les administracions públiques. L’ús dels mitjans electrònics a les administracions públiques s’ha vist recentment condicionat per les polítiques de la Unió Europea per tal d’implementar una Administració Pública totalment electrònica i homogènia a tots els seus estats membres. Aquestes polítiques han afavorit la promulgació de les noves lleis de Procediment Administratiu Comú i de Règim Jurídic del Sector Públic que situaran l’Administració electrònica com l’escenari habitual a l’hora d’administrar per part de les administracions públiques a finals d’aquest any. En el primer capítol anomenat L’Administració electrònica i el seu marc normatiu analitzo el nou model d’administrar des dels seu orígens, atenent aspectes com el seu concepte, el seu marc normatiu, els principis de l’Administració electrònica i els drets que disposen els ciutadans per tal de relacionar-se amb l’Administració Pública a través de mitjans electrònics. El segon capítol relatiu a L’activitat administrativa i l’accés a l’Administració Pública electrònica té com a objectiu dur a terme un estudi comparatiu entre la regulació actual i la regulació que entrarà pròximament en vigor. Pel que fa a l’apartat setè relatiu a La contractació pública electrònica analitzo la nova Directiva 2014/24/UE que introdueix noves tècniques de contractació pública electrònica i que han entrat en vigor aquest passat mes d’abril. Finalment, en el tercer capítol anomenat La situació de l’Administració electrònica a Catalunya i a les administracions locals catalanes analitzo el marc normatiu de l’Administració electrònica a Catalunya i els avenços que s’han produït en relació al nou model d’administrar a nivell de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració local. Present work has as its main purpose to carry out a juristic study about the situation of the use of the electronic media in public administrations. The use of electronic media in public administrations has been recently conditioned by the politics of the European Union in order to introduce an entirely electronic and homogeneous Public Administration in all its member states. These politics have favoured the promulgation of the General Administrative Procedures laws and the Public Sector Legal Status laws that are going to make the eadministration the main stage of the administrative action carried by the public administrations at the end of this year. In the first chapter titled The e-administration and its regulatory framework I will analyse this new way of managing from its origins, according to aspects such as its concept, its regulatory framework, the e-administration principles and citizens’ rights; in order to communicate with the Public Administration through electronic media. The second chapter about The administrative action and the access to the electronic Public Administration has as purpose to carry out a comparative study between current regulation and the regulation that will shortly come into effect. In the seventh section, related to The electronic public procurement, I will analyse the new Directive 2014/24/UE which introduces new electronic public procurement techniques and which has come into effect last April. Finally, in the third chapter titled The situation of e-Administration in Catalonia and in the Catalan local administrations I will analyse the regulatory framework of the e-Administration in Catalonia and the progresses made in relation to the new model of managing in the Administration of the Generalitat of Catalonia and the local Administration. El presente trabajo tiene por objetivo llevar a cabo un estudio jurídico sobre la situación del uso de medios electrónicos en las administraciones públicas. El uso de medios electrónicos en las administraciones públicas se ha visto recientemente condicionado por las políticas de la Unión Europea para implementar una Administración Pública totalmente electrónica y homogénea en todos sus estados miembros. Estas políticas han favorecido la promulgación de las nuevas leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público que van a situar la Administración electrónica como escenario habitual de la actividad administrativa por parte de las administraciones públicas a finales de este año. En el primer capítulo titulado La Administración electrónica y su marco normativo analizo el nuevo modelo de administrar desde sus orígenes, atendiendo aspectos como su concepto, su marco normativo, los principios de la Administración electrónica y los derechos que disponen los ciudadanos para relacionarse con la Administración Pública a través de medios electrónicos. El segundo capítulo relativo a La actividad administrativa y el acceso a la Administración Pública electrónica tiene como objetivo llevar a cabo un estudio comparativo entre la regulación actual y la regulación que entrará próximamente en vigor. Por lo que respecta al apartado séptimo relativo a La contratación pública electrónica analizo la nueva Directiva 2014/24/UE que introduce nuevas técnicas de contratación pública electrónica y que han entrado en vigor este pasado mes de abril. Finalmente, en el tercer capítulo titulado La situación de la Administración electrónica en Cataluña y en las administraciones locales catalanas analizo el marco normativo de la Administración electrónica en Cataluña y los avances que se han producido en relación al nuevo modelo de administrar a nivel de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de la Administración local.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Sabaté Fernández, Lluís
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: L'Administració electrònica e-Administration La Administración electrónica
  Data de la defensa del treball: 2016-06-06
  Paraules clau: Administració Pública, mitjans electrònics, Administració electrònica Public administration, electronic media, e-Administration Administración Pública, medios electrónicos, Administración electrónica
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: L'Administració electrònica
  Director del projecte: Torres Nierga, Jordi
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar