Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Les Ordinacions municipals de l'Aleixar (1504-1791). Anàlisi de la potestat reglamentària municipal.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1094
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1094
 • Autors:

  Anglès Olesti, Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-12
  Resum: El present treball té per objecte l'estudi de l'origen del municipi centrant-se en la seva estructura organitzativa i en la potestat reglamentària municipal. D'aquesta manera, el treball de fi de grau es divideix en dos capítols. En el primer capítol es realitza una introducció sobre l'origen del municipi, focalitzat en les diferents etapes que desemboquen en la creació d'aquest. Tanmateix, s'analitzen els primers òrgans municipals així com la composició i les funcions desenvolupades pels mateixos. Al segon capítol, s'analitzen amb detall els òrgans del municipi presents a la vila de l'Aleixar el 1504 i el fruit de la potestat reglamentària municipal: les ordinacions de 1504. Així doncs, veiem plasmats a la pràctica els citats òrgans sorgits del procés explicat en el primer capítol i l'exercici real de la potestat reglamentària de la localitat. Per tal d'aprofundir en l'estudi de la potestat reglamentària municipal, es realitza també un anàlisi de les ordinacions de 1791 així com una comparació entre ambdós textos normatius. Així, la lectura del treball permet apreciar l'evolució que pateix aquest instrument al llarg de l'Edat Moderna, les temàtiques abordades i la seva utilitat real. The object of the present monograph is the origin of the towns, specially focused in the origin of its structure and its power of regulation. The monograph is divided is two chapters. The first chapter is about the origin of the municipality, specially focused on the different periods that end in the creation of it. In addition, the first legal bodies are analyzed, in particular its composition and its functions. The main object of study of the second chapter is the analysis of the different legal bodies existing in the village of Aleixar on 1504 and the result of its power of regulations: the ordinacions municipals. Therefore, we can see the mentioned legal bodies who were the fruit of the periods that have been explained on the first chapter and the real exercise of the municipality's power of regulation expressed on the reality. In order to go deeper in to the subject, we have also analyzed ordinacions municipals enacted on 1791 in the same village. After that, we have made a comparison between both legal texts. The result is that with the reading of the monograph we are able to appreciate the evolution of these legal instruments, its themes and its real usefulness El presente trabajo tiene por objeto el estudio del origen del municipio, centrándose en su estructura organizativa y en la potestad reglamentaria municipal. De esta forma, el trabajo de fin de grado se divide en dos capítulos. En el primer capítulo se realiza una introducción sobre el origen del municipio, focalizado en las distintas etapas que nos llevan a la creación de éste. Así mismo, se analizan los primeros órganos municipales, su composición y las funciones desarrolladas por éstos. En el segundo capítulo se analizan con detalle los órganos del municipio presentes en la villa de Aleixar el año 1504 y el fruto de la potestad reglamentaria municipal: las ordinacions de 1504. Así pues, vemos plasmados a la práctica los mencionados órganos surgidos del proceso expuesto en el primer capítulo y el ejercicio real de la potestad reglamentaria de la localidad. Con ánimo de profundizar más en el estudio de la potestad reglamentaria municipal, se realiza también un análisis de las ordinacions de 1791 así como una comparación entre ambos textos normativos. Como consecuencia, la lectura del trabajo permite apreciar la evolución que padece éste instrumento al largo de la Edad Moderna, las temáticas abordadas por éstos y su utilidad real.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Anglès Olesti, Maria
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Les Ordinacions municipals de l'Aleixar (1504-1791). Anàlisi de la potestat reglamentària municipal. The municipals Ordinacions of Aleixar (1504-1791). Analysis of village's power of regulation. Las Ordinacions municipales de Aleixar (1504-1791). Analisi de la potestad reglamentaria municipal.
  Data de la defensa del treball: 2016-06-08
  Paraules clau: Ordinacions, Aleixar, potestat reglamentaria municipal Aleixar, municipality's power of regulation Ordinacions, Aleixar, potestat reglamentaria municipal
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Les Ordinacions municipals de l'Aleixar (1504-1791). Anàlisi de la potestat reglamentària municipal.
  Director del projecte: Jordà Fernández, Antoni
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar