Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La compensació econòmica per raó de treball en el Codi Civil de Catalunya

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1096
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1096
 • Autors:

  Estradé Alasà, Maria del Carme
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-12
  Resum: Aquest Treball de Fi de Grau pretén definir la compensació econòmica per raó de treball en el Codi Civil de Catalunya. Tracta la finalitat de la figura i la seva naturalesa, així com analitza la jurisprudència que ha contribuït notablement a configurar aquest instrument de reequilibri patrimonial entre els cònjuges. Es tracta de supòsits on la relació de confiança que uneix als dos cònjuges s’ha vist afectada per l’extinció del règim de la parella. Així, aquesta institució pretén aconseguir un equilibri de les situacions patrimonials dels consorts en dos supòsits diferents: un dels dos ha treballat per a la casa substancialment més que l’altre o bé ha treballat per a l’altre sense una remuneració o amb una que esdevingués insuficient. És essencial que el cònjuge deutor d’aquesta ha d’haver obtingut un increment patrimonial major durant el règim matrimonial i que s’aplica únicament per als règims matrimonials de separació de béns. Aquest desequilibri patrimonial és el fonament de la compensació. El legislador ha equiparat, pel que fa a la compensació econòmica, el règim de separació de béns matrimonial amb el règim de les parelles estables. This Final Degree Project intends to define the economical compensation due to working reasons in the Catalan Civil Code. It studies its purpose as well as its constitution and it analyses, furthermore, the jurisprudence that has considerably contributed to build this instrument that seeks to rebalance the spouses’ patrimony. It deals with a situation where the couple’s confidence has been concerned by the extinction of the marriage rules. Therefore, the aim of this institution is to balance the economical situation of the married couple in two different situations: either one of them has spent more time working for their house situation or one of them has worked for the other one, with no remuneration or an insufficient one. Moreover, it’s necessary for the debtor spouse to have obtained a patrimonial rise during the matrimony as well as it’s essential that they had established the separation of marital property, in order to determine that this economical imbalance is the main reason for the compensation. The stable unions of couples have also the same rules on economical compensation due to working reasons. Este Trabajo de Fin de Grado pretende definir la compensación económica por razón de trabajo en el Código Civil de Cataluña. Trata la finalidad de la figura i su naturaleza, así como analiza la jurisprudencia que ha contribuido notablemente a configurar este instrumento de reequilibrio patrimonial entre los cónyuges. Se trata de supuestos donde la relación de confianza que une a los dos cónyuges se ha visto afectada por la extinción del régimen de la pareja. Así, esta institución pretende conseguir un equilibrio de las situaciones patrimoniales de los consortes en dos supuestos diferentes, uno de los dos ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro o bien ha trabajado para el otro sin una remuneración o con una que sea insuficiente. Es esencial que el cónyuge deudor de ésta debe de haber obtenido un aumento patrimonial mayor durante el régimen matrimonial y que se aplica únicamente para los regímenes matrimoniales de separación de bienes. Este desequilibrio patrimonial es el fundamento de la compensación. El legislador ha equiparado, en cuanto a la compensación económica, el régimen de separación de bienes matrimonial con el régimen de las parejas estables.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Estradé Alasà, Maria del Carme
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: La compensació econòmica per raó de treball en el Codi Civil de Catalunya The economical compensation due to working reasons in the Catalan Civil Code La compensación económica por razón de trabajo en el Código Civil de Cataluña
  Data de la defensa del treball: 2016-06-08
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La compensació econòmica per raó de treball en el Codi Civil de Catalunya
  Director del projecte: Barceló Compte, Rosa
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar