Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Los refugiados climáticos: una cuestión a resolver por el Derecho Internacional

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1113
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1113
 • Autors:

  Vernet Doncel, Santiago
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-17
  Resum: Els refugiats climàtics: una qüestió a resoldre pel Dret Internacional El present Treball de Fi de Grau, tracta de proporcionar una visió real de la situació dels refugiats climàtics, és a dir, aquelles persones, que com a conseqüència de les variacions climatològiques, es veuen obligades a realitzar moviments transfronterers amb la finalitat de gaudir d'una vida millor. El canvi climàtic és el principal causant d'aquesta problemàtica, un fenomen que comporta terribles conseqüències socials, polítiques i econòmiques, amb efectes devastadors en relació a la producció alimentaria, a la salut humana, afavorint l'extinció d'espècies animals o, fins i tot, provocant la desaparició d'illes/països per l'augment del nivell del mar, i que com tots els estudis indiquen, ens porta a una situació caòtica sense precedents, principalment, per l'activitat humana. A tot això, s’afegeix un sistema jurídic arcaic i inestable, en el qual impera la inseguretat i la incertesa, provocat per un concepte de refugiat en el qual no hi ha espai per a les persones que es veuen/vegin obligades a creuar fronteres per eludir la deterioració del medi ambient, el que compel·leix a sol·licitar una revisió i adaptació d'aquesta definició, per així cobrir una llacuna jurídica que proporcioni una protecció mínima necessària als refugiats climàtics per part de l'ordenament jurídic Internacional. This Final Project aims to demostrate the reality of climate refugees, people who as a result of climatic variations, are forced to make transboundary movements in order to enjoy a better life. Climate change is the main cause of this problem, a phenomenon that leads terrible social, political and economic consequences, with devastating effects in relation to food production, human health and promotes the extinction of animal species, or even causing disappearance of islands / countries by sea level rise, and as studies indicate, leads to a chaotic situation unprecedented, mainly by human activity. In addition, an archaic and unstable legal system is added, which leads the insecurity and uncertainty caused by a refugee concept in which there is no place for people who are forced to cross borders to avoid the deterioration of the environment, all forces to ask for a review and adaptation of this definition, in order to fill a gap in international that provide minimal necessary protection of climate refugees. El presente Trabajo de Fin de Grado, trata de proporcionar una visión real de la situación de los refugiados climáticos, es decir, aquellas personas, que como consecuencia de las variaciones climatológicas, se ven obligadas a realizar movimientos transfronterizos con la finalidad de disfrutar de una mejor vida. El cambio climático es el principal causante de esta problemática, un fenómeno que conlleva terribles consecuencias sociales, políticas y económicas, con efectos devastadores en relación a la producción alimentaria, a la salud humana, favoreciendo la extinción de especies animales o, incluso, provocando la desaparición de islas/países por el aumento del nivel del mar, y que como todos los estudios indican, nos lleva a una situación caótica sin precedentes, principalmente, por la actividad humana. A todo ello se suma un sistema jurídico arcaico e inestable, en el que impera la inseguridad y la incertidumbre, provocado por un concepto de refugiado en el que no hay espacio para las personas que se ven/vean obligadas a cruzar fronteras para eludir el deterioro del medio ambiente, lo que obliga a solicitar una revisión y adaptación de dicha definición, para, de esa manera, cubrir una laguna jurídica que proporcione una protección mínima necesaria a los refugiados climáticos por parte del ordenamiento jurídico Internacional.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Català
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Vernet Doncel, Santiago
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Els refugiats climàtics: una qüestió a resoldre pel Dret Internacional Climate refugees: issue to be resolved by international law Los refugiados climáticos: una cuestión a resolver por el Derecho Internacional
  Data de la defensa del treball: 2016-06-06
  Paraules clau: Dret, Refugiats, Climàtics Law, Climate, Refugees Derecho, Refugiados, Climáticos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Los refugiados climáticos: una cuestión a resolver por el Derecho Internacional
  Director del projecte: Borràs Pentinat, Susana
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar