Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Las penas privativas de derechos

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1114
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1114
 • Autors:

  Moral Sánchez,Sara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-17
  Resum: El objectiu d’aquest treball es analitzar les diferents penes privatives de dret, i a la vegada, mostrar la evolució que han tingut aquestes penes mitjançant una comparació entre el Codi Penal de 1995 i el text actual, per veure així si s’ha ampliat el nombre de privacions i de delictes que preveuen com a pena principal una pena privativa de dret. Dintre del primer capitulo podem veure el concepte de les penes privatives de drets. A més podem veure un anàlisi de les diferents penes privatives de drets. El segon capítol es basa en una comparació del Codi Penal de 1995 y el text actual. Finalment trobem les conclusions i una valoració crítica d’aquestes penes. The objective of this essay is to analyze the different deprivations of rights, and in turn, to show the evolution that have had these penalties by a comparison of the Penal Code of 1995 and the current text, to see so, whether it has expanded the number of deprivations and crimes that establish as primary sentence a sentence deprivation of law. In the first chapter we can see the concept and functions of deprivations of rights. We can also see an analysis of different deprivations of rights. The second chapter is based on a comparison of the Penal Code of 1995 and the current text. We finally found the findings and a critical assessment of these sentences. El objetivo de este trabajo es analizar las distintas penas privativas de derechos, y a su vez, mostrar la evolución que han tenido estas penas mediante una comparación entre el Código Penal de 1995 y el texto actual, para ver así, si se ha ampliado el número de privaciones y de delitos que prevén como pena principal una pena privativa de derecho. Dentro del primer capítulo podremos ver el concepto y funciones de las penas privativas de derechos. Además podemos ver un análisis de las distintas penas privativas de derechos. El segundo capítulo se basa en una comparación del Código Penal de 1995 y el texto actual. Finalmente encontramos las conclusiones y una valoración crítica de estas penas.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Moral Sánchez,Sara
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Les penes privatives de dret Deprivations of rights Las penas privativas de derechos
  Data de la defensa del treball: 2016-06-08
  Paraules clau: Codi Penal, inhabilitació, suspensió Penal Code, disqualification, suspension Código Penal, inhabilitación, suspensión
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Las penas privativas de derechos
  Director del projecte: Quintero Olivares, Gonzalo
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar