Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Evolució de les normes internacionals de comptabilitat i el pla general comptable espanyol

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:1129
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1129
 • Autors:

  Curto Guillen, Patricia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-01-18
  Resum: El meu objectiu en aquest treball ha estat explicar tot el contingut teòric d’una forma més simple, per a intentar que ho pugui entendre qualsevol persona. Es podria dividir el treball en dos blocs: en el primer es parla de la normativa europea i en el segon de la espanyola. Pel que fa a la europea, he explicat un poc la història de les NIC/NIIF, la reforma important del 2002, els organismes encarregats d’elaborar-ne en cada cas i un breu resum de cada norma vigent, destacant que l’objectiu és arribar a una unificació comptable a nivell internacional. Sobre la normativa espanyola, he fet uns breus parlaments del Pla de 1973, per tal d’introduir el Pla de 1990, i posteriorment fer una explicació més extensa de la reforma del 2007, que va marcar un punt d’inflexió en la comptabilitat espanyola, ja que a partir d’aquell moment es va introduir a aquest procés d’unificació amb Europa. En aquest cas, he explicat l’estructura del Pla General 1990, i posteriorment la del Pla 2007 amb més detall, ja que és el que actualment està vigent. També mencionar la reforma per al Pla de PIMES que hi ha hagut aquest 2016, tot i que encara no es disposa de molta informació i no es pot fer una gran investigació, la reforma consisteix en treure’ls càrrega a aquestes empreses al moment de presentar documentació. Concloent, es pot dir que totes les reformes fetes fins al moment han estat positives, ja que han complit els objectius marcats inicialment pels organismes responsables, que és el de l’harmonització comptable, i espero jo també haver aconseguit el meu objectiu. My aim in this work has been to explain all the theoretical content of the form simple, to try that anyone can understand. The project could be divided into two blocks: the first discussing the European standards and the second of the Spanish. On European standards, I explained a little history about IAS/IFRS, the important reform 2002, are responsible for preparing in each case and brief summary of each standard that is currently in force, highlighting the goal is to reach an accounting unification internationally. On the Spanish legislation, I made a introduction of the 1973 Plan, to introduce the 1990 Plan, and then make an explanation more extensive about the reform of 2007, which marked a turning point in the Spanish accounting, because from that time was introduced in that process of unification with Europe. In that case, I explained the structure of the General Plan 1990, and subsequently the 2007 Plan in more detail, as it is currently it is in force. Also mention the reform to the Plan which has PIMES been that 2016, although not yet have much information and not can do a thorough investigation, the reform is to remove load such enterprises at the time of filing the documentation. In conclusion, we can say that all the reforms made so far, they have been positive, as they have met the objectives initially by people responsible, which is the harmonization of accounting, and I hope also to have achieved my goal. Mi objetivo en ese trabajo ha sido explicar todo el contenido teórico de forma simple, para intentar que cualquier persona lo pueda entender. El trabajo se podría dividir en dos bloques: en el primero se habla de la normativa europea y en el segundo de la española. Sobre la europea, he explicado un poco la historia de las NIC/NIIF, la reforma importante del 2002, los órganos encargados de elaborarlas en cada caso y un breve resumen de cada norma que en la actualidad está vigente, destacando que el objetivo es llegar a una unificación contable a nivel internacional. Sobre la normativa española, he hecho una breve introducción del Plan de 1973, para introducir el Plan de 1990, y posteriormente hacer una explicación más extensa de la reforma del 2007, que marcó un punto de inflexión en la contabilidad española, porqué a partir de aquel momento se introdujo en ese proceso de unificación con Europa. En ese caso, he explicado la estructura del Plan General 1990, y posteriormente la del Plan 2007 con más detalle, ya que es la que actualmente está vigente. También mencionar la reforma para el Plan de PIMES que ha habido ese 2016, aunque aún no se dispone de mucha información y no se puede hacer una profunda investigación, la reforma consiste en quitar carga a ese tipo de empresas en el momento de presentar la documentación. Concluyendo, se puede decir que todas las reforma hechas hasta el momento han sido positivas, ya que se han cumplido los objetivos marcados inicialmente por los organismos responsables, que es el de la armonización contable, y espero yo también haber conseguido mi objetivo.
  Matèria: Economia i empresa
  Idioma: Català
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Curto Guillen, Patricia
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Evolució de les normes internacionals de comptabilitat i el pla general comptable espanyol Developments in international accounting standards and the spanish general accounting plan Evolución de las normas internacionales de contabilidad y el plan general contable español
  Data de la defensa del treball: 2016-09-12
  Paraules clau: Comptabilitat, pla general comptable, NIC NIIF Accounting, general accounting plan, NIC NIIF Contabilidad, plan general contable, NIC NIIF
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Evolució de les normes internacionals de comptabilitat i el pla general comptable espanyol
  Director del projecte: Pié Dols, Laia
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar